Între istoria Marinei Române şi jocurile Mării Negre, în cadrul atelierului GRUNDTVIG


ENGLISH VERSION BELOW

EU_flag_LLP_neg-EN-01Cea de-a treia zi din cadrul atelierului GRUNDTVIG s-a finalizat mai frumos decât am fi prevăzut. Să aruncăm o privire peste activităţile pe care le-am desfăşurat împreună cu participanţii proiectului.

În prima parte a dimineţii, am pornit cu toţii către Portul Militar, unde am fost aşteptaţi de comandatul secund al Navei Şcoală „Mircea”, care ne-a întâmpinat cu multă amabilitate. După scurtul instructaj cu privire la normele de protecţie, am început vizita propriu-zisă a bricului. Comandantul secund al navei ne-a asistat în permanenţă, vorbind despre câteva dintre încăperile cele mai deosebite ale vasului, cum ar fi: cabina şi salonul căpitanului (devenit ulterior celebru pentru producţiile cinematografice turnate în acesta şi pentru numeroasele personalităţi găzduite acolo) şi camera în care sunt cazaţi şi instruiţi marinarii novici.

Participanţii proiectului s-au arătat interesaţi şi entuziasmaţi, mai ales pentru lecţia despre istoria încărcată a vasului, oferită de comandantul secund al acestuia şi tradusă în limba engleză de Carmen Bucovală – coordonatorul atelierului – care a avut grijă să transmită informaţiile cât mai precis către auditoriu. După ce amintirile fotografice au fost făcute, au urmat întrebări, la care comandatul secund a răspuns cu plăcere, liniştind curiozitatea cursanţilor.

Vizita bricului s-a finalizat, iar după această lecţie de istorie, am pornit către adevăratul punct informativ al istoriei navale – Muzeul Marinei Române. Imediat după ce am intrat în acesta, cursanţii s-au lăsat numaidecât fascinaţi de minunăţia istoriei spaţiului Carpato-Dunărean. Un ghid iscusit a avut grijă să le vorbească cursanţilor în permanenţă, povestind istoria fiecărui obiect valoros din trecutul poporului român, aflat în expoziţia muzeului.

Reacţiile participanţilor nu au întârziat să apară. Machetele navelor de război sau navelor militare i-au impresionat. Inscripţiile străvechi, gravurile, armele folosite odinioară, nodurile marinăreşti, busolele şi ghiulele folosite pentru tunuri, i-au făcut pe cursanţi să scoată sunete de uimire şi să pună întrebări despre istoria navală a poporului nostru şi despre evoluţia acestuia. Lecţia de istorie s-a sfârşit în interiorul muzeului şi a continuat în exteriorul acestuia, unde cele văzute i-au surprins plăcut pe cursanţi. Navele în mărime naturală, tunurile de război, diversele părţi din structura navelor şi ancorele, aparţinând anumitor perioade de timp şi de mărimi variate, au fost principalele atracţii.

Dorinţa noastră de a face cunoscută istoria şi dezvoltarea activităţilor navale româneşti, dar şi evoluţia geografică a regiunilor împrejmuitoare ale Mării Negre, s-a împlinit. Am reuşit să le oferim cursanţilor o doză semnificativă de informaţii utile şi interesante, pe care le-au asimilat cu multă plăcere.

Pentru a reveni în prezent, ne-am întors la gazdele noastre de la Curtea Brâncovenească. Am organizat o întâlnire în biblioteca aflată în incinta clădirii, apoi am început jocul. Evident, jocurile au fost special alese, pentru a-i motiva şi a le stârni interesul pentru mare şi vietăţile acvatice.

Pe modelul „Piticot”-ului, dar cu mult mai complexe şi cu multe întrebări şi informaţii, jocurile „Black Sea Survival” şi „ACCOBAMS Game” i-au ţinut ocupaţi pe cursanţi mai bine de o oră. Au aflat lucruri specifice peştilor şi cetaceelor din Marea Neagră, probleme cu care se confruntă şi moduri de a le ajuta, totul îmbinat cu o doză de distracţie, influenţată şi de norocul aruncării zarurilor.

La sfârşitul acestor jocuri, participanţii ne-au destăinuit că se simt foarte bine în prezenţa noastră şi că participarea la acest curs le oferă o perspectivă nouă asupra culturii româneşti şi a modului în care se leagă toate informaţiile în conceptul de turism sustenabil. Ne-au mulţumit şi au mărturisit că, activităţile pregătite special pentru ei, le aduc zâmbetul pe buze.

Trifănescu Andrei

Intern PR & Comunicare

***Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.***

***Proiectul respectă indicatorii de responsabilitate socială, iniţiaţi de SOCIETAL.***

Between the history of the Romanian Navy and games of the Black Sea, in the GRUNDTVIG Workshop

The third day of the GRUNDTVIG workshop ended nicer than we epxpected. Let’s take a look at the activties we have carried with the project participants.

In the first part of the morning, we went to the Military Port, where we were awaited by the second in command of the “Mircea” Sailing Trainig Ship, who welcomed us with great kindness. After a short instructing on safety rules, we began to visit the ship. Our guide assisted us continuously, talking about the most special spaces of the vessel, such as the cabin and salon of Captain (later become very famous for the films and the many personalities that were hosted there) and the room where there are accommodated and trained novice sailors.

The participants showed interest and enthusiasm, especially for the history lesson of the vessel, offered by the second in command and translated in English by Carmen Bucovală – workshop coordinator – who took care to provide the information as accurately as possible to the audience. After the photographic memories were made, there was a short “questions and answers” session.

The ship visit was completed and after this history lesson, we went to the real point of naval history information – Romanian Navy Museum. As soon as we entered it, the participants  were fascinated by the wonders of the Carpatho-Danubian history. A skillful guide took care of speaking to our guests at all times, telling stories of the past history of each valuable object that could be found in the museum exhibition.

Participant responses were immediate. Modelling warships or military vessels have impressed them. Ancient inscriptions, engravings, arms used centuries ago, tie knots, compasses and balls used for cannons, made the learners to make wonder noises and put questions about the naval history of our people and of its evolution. The history lesson ended in the museum and continued outside, where what we saw left everybody pleasantly surprised. Natural size vessels, cannons of war, the various parts of the structure of ships and anchors belonging to certain time periods and different sizes were the main attractions.

Our desire to make known Romanian naval history and its development activities, but also the evolution of the surrounding geographic regions of the Black Sea, has been fulfilled. We were able to offer the participants a significant amount of useful and interesting information that they have assimilated with great pleasure.

To come back to the present, we returned to our hosts at Curtea Brâncovenească Hotel. We held a meeting in the library located inside in the building, then we started the games. Obviously, the games have been specially chosen to motivate and arouse their interest in the sea and aquatic creatures.

Following the “Piticot’s game” model, but much more complex and with many more questions, the games “Black Sea Survival” and “ACCOBAMS Game” kept our guests busy for more than an hour. They found out specific things about fish and cetaceans in the Black Sea, the problems they face and ways to help them, all combined with a dose of fun, influenced by the luck of throwing the dice.

At the end of these games, our new friends have let us know that they feel very well in our presence and the participation at this wkrshop offers a fresh perspective on Romanian culture and how to link all the information in the concept of sustainable tourism. They thanked us and confessed that the activities prepared for them bring a smile upon their faces.

Trifănescu Andrei

PR & Communication intern

***This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.***

***The project respect the social responsibility indicators, initiated by SOCIETAL.***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s