Eticheta Ecologică Europeană


poza EcoLabel

*Acest text face parte din newsletter-ul Reţelei eco a clusterului transfrontalier. Această rețea a fost creată în cadrul proiectului „Creșterea conștientizării clusterului de turism transfrontalier asupra managementului și protecției mediului”.

ENGLISH VERSION BELOW

Eticheta Ecologică Europeană este o certificare europeană ce ajută consumatorii să facă alegeri mai prietenoase cu mediul, atunci când aleg produse și servicii ce variază de la detergenți la hoteluri și camping-uri.

Aceasta a fost introdusă în 1992, cu scopul de  a promova produsele care au un impact redus asupra mediului, pe parcursul întregului lor ciclu de viaţă. Promovarea acestor produse contribuie la utilizarea eficientă a resurselor şi la un nivel ridicat de protecţie a mediului, prin furnizarea către consumatori de informaţii corecte, exacte şi stabilite pe bază ştiinţifică despre produsele respective.

Eticheta Ecologică este reprezentată de un simbol grafic însoţit de un scurt text descriptiv aplicat pe produs, ambalaj, într-o broşură sau în alt document informativ care însoţeşte produsul şi care oferă informaţii despre cel puţin unul şi cel mult trei tipuri de impact asupra mediului.

Etichetarea Ecologică Europeană operează pe baza unor criterii, pe grupe de produse/servicii. Un operator economic care doreşte să obţină o etichetă ecologică europeană pentru unul sau mai multe din produsele/serviciile sale trebuie să adreseze unui organism competent. Dacă produsul îndeplineşte cerinţele, atunci i se acordă eticheta ecologică.

Pașii pentru obținerea Etichetei Ecologice pentru produse sau servicii sunt:

1. Verificarea dacă produsele sau serviciile oferite sunt eligibile.

O listă oficială a tipurilor de produse și servicii ce pot primi Eticheta Ecologică poate fi găsită aici: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

2. Înaintarea unei cereri către autoritățile locale pentru certificarea cu Eticheta Ecologică.

În România, autoritatea responsabilă în acest sens este Ministerul Mediului și Apelor. Organismul competent oferă informații despre procedura de aplicare, distribuie pachetele de aplicare și este responsabil de verificarea împlinirii cerințelor, înainte de primirea Etichetei Ecologice.

3. Pregătirea unui dosar detaliat ce va arăta cum au fost ăndeplinite criteriile tehnice.

4. Evaluarea

5. Certificare

Dacă aplicația este în conformitate cu cerințele și taxa de aplicare a fost plătită, aplicantul va primi Eticheta Ecologică, având dreptul de a folosi sigla acesteia.

Avantajele certificării cu Eticheta Ecologică Europeană sunt:

 • Dovada unei înalte calităţi în respectul pentru mediu. Eticheta ecologică europeană este o etichetă oficială cu o reputaţie solidă bazată pe criterii serioase si stabilite pe baza ştiinţifică și constituie astfel garanţia unei performanţe ecologice înalte.
 • Eco-eficienţă pentru reducerea costurilor.
 • Îmbunătăţirea marketing-ului. Produsele şi serviciile cu eticheta ecologică europeană au privilegiul de a accesa mai multe mijloace de marketing specifice :
  folosirea logo-ului oficial în broşurile şi pliantele publicitare,
  și ghidul de marketing, ce conţine sfaturi practice, sugestii, informaţii şi exemple practice.
 • achiziţii publice verzi
 • îmbunătăţirea imaginii firmei.
 • protejarea şi conservarea mediului
 • creşterea competitivităţii produselor
 • avantaje pentru consumatorii finali

ЕВРОПЕЙСКА ЕКОМАРКИРОВКА

Европейската Екомаркировка се предоставят спрямо критериите на продукта / услугата. Икономически оператор, който желае да получи Европейска Екомаркировка за един или повече продукти / услуги трябва да ги представи на компетентния орган. Ако продуктът отговаря на изискванията, Екомаркировката се предоставя.

Европейската Екомаркировка е европейско сертифициране което помага на потребителите да направят по-екологосъобразни решения при избора на продукти и услуги, вариращи от перилни препарати до хотели и къмпинги.

Тя е въведена през 1992 г. с цел насърчаване на търсенето на продукти с намалено въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл. Търсенето на тези продукти допринесе за ефективното използване на ресурсите и високо ниво на защита на околната среда чрез предоставяне на точна информация на потребителите, точна и научно обоснована информация за продуктите.

Екомаркировката е представена с графичен символ придружен от кратък описателен текст върху продукта, опаковката, в брошура или друг документ придружаващ продукта и предоставя информация за най-малко един и най-много три вида въздействие върху околната среда.

Стъпките за получаване на Екомаркировката за продукти и услуги са както следват:

1.Проверетедали стокитеили услугитеса допустими.

Повече информации за екомаркировка можете да намерите на следния линк : http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

2. Подаването на молбата за Екомаркировка към местните органи на властта.

В Румъния отговорният орган в това отношение е  Министерството на Околната Среда и Водите. Компетентният орган предоставя информация за процедурата за кандидатстване, разпространява пакета на необходимите документи и е отговорен за проверка на изпълнението на изискванията, преди да получи екомаркировка.

3. Подготвянето на подробен доклад който да показва как са били изпълнени техническите изисквания.

4. Оценката

5. Сертифициранe

Ако молбата е в съответствие с изискванията и таксата  за кандидатстване бъде платена, кандидатът ще получи Екомаркировка, имайки право да използват логото и.

Предимствата на Европейската Екомаркировкаса:

·         Доказателство за високото качество съобразено с околната среда. Европейската екомаркировка е официален етикет, със солидна репутация на базата на сериозни критерии и е научно обоснована и следователно представляват гаранция за високи екологични показатели.

·          Екоефективност за намаляване на разходите.

·         Подобряване на маркетинга. Продуктите и услугите с екомаркировка са привилегировани чрез достъпа до по-специфични маркетингови средства:
използват официалното лого в рекламните на публикуваните брошури и листовки
и наръчника по маркетинг, който съдържа практически съвети, информация и практически примери.

·         Публични зелени предобивки

·         Подобряването на реномето на фирмите

·         Опазването на околната среда

·         Повишаване турценето на дадени стоки

·         Предимства за крайните потребит

 

                   EUROPEAN ECOLABEL

 

European Ecolabel is a European certification helps consumers make more environmentally friendly choices when choosing products and services ranging from detergents to hotels and campsites.

 

It was introduced in 1992 in order to promote products with a reduced environmental impact during their entire life cycle. Promoting these products contribute to the efficient use of resources and a high level of environmental protection by providing accurate information to consumers, accurate and scientifically based information about products.

 

Ecolabel is represented by a graphic symbol accompanied by a short descriptive text on the product, packaging, in a brochure or other document accompanying the product and provide information about at least one and at most three types of environmental impact.

 

European Ecolabel operate on the basis of criteria by product / service. An economic operator who wishes to obtain a European eco-label for one or more products / services must submit to a competent body. If the product meets the requirements, the Ecolabel is granted.

 

The steps for obtaining the Ecolabel for products or services are:


1. Check whether the goods or services are eligible.
An official list of the types of products and services that may awarded the Ecolabel can be found here: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

 

2. Submitting an application to the local authorities with the Ecolabel certification.
In Romania, the responsible authority in this regard is the Ministry of Environment and Water. The competent body provides information about the application procedure, application distribution package and is responsible for verifying the fulfillment of the requirements before receiving Ecolabel.

 

3. Prepare a detailed file that will show you how were technical criteria be satisfied.

 

4. Evaluation

 

5. Certification
If the application is in accordance with the requirements and application fee has been paid, the applicant will receive Ecolabel, having the right to use its logo.

 

European Eco-label certification advantages are:

 

• Evidence of high quality while respecting the environment. The European Ecolabel is an official label with a solid reputation based on serious criteria and scientifically based and thus constitute a guarantee of high environmental performance.
• Eco-efficiency to reduce costs.
• Improved marketing. Products and services Ecolabel are privileged to access more specific marketing means:
use the official logo in brochures and leaflets advertising
and marketing guide that contains practical advice, tips, information and practical examples.
• Green procurement
• Improve company image.
• Protection and conservation
• increasing the competitiveness of
• advantages for end users

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s