Sistemul de Management de Mediu şi Audit (EMAS) al Uniunii Europene


*Acest text face parte din newsletter-ul Reţelei eco a clusterului transfrontalier. Această rețea a fost creată în cadrul proiectului „Creșterea conștientizării clusterului de turism transfrontalier asupra managementului și protecției mediului”.

ENGLISH VERSION BELOW

Sistemul Management de Mediu și Audit (EMAS) al Uniunii Europene este un instrument de management ce poate ajuta companiile și organizațiile din toate domeniile de activitate, publice sau private, să își îmbunătățească performanțele de mediu.

poza EMASParticiparea organizațiilor în acest program este voluntară și se realizează prin înregistrarea organizațiilor cu atribuirea unui număr de înregistrare RO-00000x, denumită ‘Înregistrare în EMAS Instrument al dezvoltării durabile’.

Organizațiile pot obține certificarea EMAS urmând următorii pași:

1. O primă analiză de mediu a sistemului de management al organizației

Ca prim pas în aplicarea pentru certificarea EMAS, organizația trebuie să desfășoare o primă analiză de mediu, ce va lua în considerare toate aspectele de mediu ale activităților, produselor și serviciilor companiei, metodele de control, cadrul legal și reglementar al organizației și practicile și procedurile de management de mediu existente.

2. Adoptarea unei politici de mediu

Înregistrarea pentru certificatul EMAS necesită ca organizația să adopte o politică de mediu și să se angajeze la respectarea legislației de mediu existente, prevenirea poluării, realizarea unei îmbunătățiri continue a performanțelor de mediu și implicarea angajaților și clienților în tot acest proces.

3. Stabilirea unui sistem de management de mediu

Programul de management de mediu este un plan de acțiune, ce conține resurse suficiente pentru realizarea obiectivelor și țintelor legate de protecția mediului.

Programul de management al mediului ar trebui să se concentreze pe 6 arii cheie:

–      Eficiența energetică

–      Eficiența materialelor

–      Apă

–      Deșeuri

–      Biodiversitate

–      Emisii poluante

4. Realizarea unui audit de mediu intern

După ce sistemul de management de mediu este stabilit, ar trebui condus un audit de mediu. Acest audit evaluează dacă sistemul de management a fost implementat în conformitate cu politicile și programele companiei.

5. Pregătirea unei declarații de mediu

Organizația trebuie să prezinte o declarație a performanței sale de mediu. Aceasta va stabili rezultatele obținute, în comparație cu obiectivele de mediu și pașii ce urmează a fi luați pentru a îmbunătăți în mod continuu performanțele de mediu ale organizației.

6. Verificarea independentă, de către un verificator certificat EMAS

Un verificator acreditat EMAS de către un stat membru va trebui să examineze și să verifice analiza de mediu, sistemul de management al mediului, procedura de audit și declarația de mediu.

7. Înregistrarea în cadrul organismului competent din statul membru

Declarația validată este apoi trimisă organismul competent EMAS pentru înregistrar și făcut public.

8. Utilizarea declarației de mediu verificate

Declarația de mediu poate fi utilizată pentru a raporta datele cu privire la performanțe în scopul marketingului, pentru evaluarea lanțului de aprovizionare și a achizițiilor publice.

Principalele avantaje ale înregistrării în programul EMAS sunt:

  • îmbunătăţirea imaginii şi sporirea credibilităţii publice în faţa clienţilor, partenerilor, investitorilor şi comunităţii locale
  • crearea avantajului competiţional pe piaţa naţională şi europeană prin îmbunătățirea performanței de mediu și de afaceri
  • noi oportunităţi de afaceri pe pieţele unde procesele ecologice de producţie sunt importante
  • economii de resurse şi costuri mai mici, prin urmare, reducerea poverii financiare cauzate de strategii de management reactive, cum ar fi remediere, plata de penalităţi pentru încălcarea legislaţiei

 

THE management and audit scheme (EMAS)    EUROPEAN UNION

Environmental Management and Audit System (EMAS) of the European Union is a management tool that can help companies and organizations in all fields, public or private, to improve their environmental performance.

 

Organizations participation in this program is voluntary and is done by assigning a registration of organizations with registration number GB-00000x called ‘EMAS registration tool for sustainable development.

 

Organizations can obtain EMAS certification following steps:

 

1. A first analysis of the environmental management system of the organization
As a first step in applying for EMAS certification, the organization must conduct an initial environmental review, which will consider all environmental aspects of its activities, products and services, methods of control, legal and regulatory practices and procedures of the organization existing environmental management.

 

2. Adoption of an environmental policy
Registration for EMAS certificate requires the organization to adopt an environmental policy and engage the existing environmental compliance, pollution prevention, achieving continuous improvement in environmental performance and involve employees and customers in this process.

 

3. Establishing an environmental management system
Environmental management program is an action plan that contains sufficient resources to achieve the objectives and targets of environmental protection.
Environmental management program should focus on six key areas:
ü Energy Efficiency
ü Material efficiency
ü Water
ü Waste
ü Biodiversity
ü Pollutant emissions

 

4. Making an internal environmental audit
After the environmental management system is established, it should be an environmental audit conducted. This audit assesses whether the management system has been implemented in accordance with company policies and programs.

 

5. Preparation of an environmental statement
The organization must submit a statement of its environmental performance. This will determine the results achieved against the environmental objectives and the steps to be taken to continuously improve the environmental performance of the organization.

 

6. Independent verification by a certified EMAS verifier
An accredited EMAS verifier by a Member State shall examine and verify environmental analysis, environmental management system, audit procedure and the environmental statement.

 

7. Registration under the competent body of the Member State
Declaration validated EMAS competent body is then sent for registration and publication.

 

8. Using the verified environmental statement
Environmental statement can be used to report on performance data for marketing purposes, to assess supply chain and procurement.
The main advantages of EMAS registration in the program are:
•   improve the image and increase the public credibility to customers, partners, investors and the local community
•  creating competitive advantage on the national and European improving environmental performance and business
•  new business opportunities in markets where green production processes are important
•  resource savings and lower costs, thus reducing the financial burden caused by reactive management strategies such as corrective payment of penalties for infringements.

 

СИСТЕМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА МЕНИДЖМЪНТ НА ​​ОКОЛНАТА СРЕДА ИОДИТ (EMAS)  

Системата за Управление на Околната Среда и Одитиране (EMAS) на Европейския Съюз е инструмент за управление, който може да помогне на фирми и организации във всички области, публично или частно, за подобряване на екологичните им показатели.

Участието на  организациите в тази програма е доброволно и се извършва чрез  регистрацията на организациите с регистрационен номер RO-00000x наричана 

Регистрация EMAS инструмент за устойчиво развитие”.

Организациите могат да се регистрират по EMAS спазвайки следните стъпки:

1. Първият анализ на околната среда и системата за управление на организацията.

Като първа стъпка при кандидатстване за сертификат EMAS, организацията трябва да направи първоначален преглед на състоянието на околната среда, в която се разглеждат всички екологични аспекти на нейните дейности, продукти и услуги, методи на контрол, правни и регулаторни практики и процедури на организацията в съществуващото управление на околната среда.

2. Прилагането на една екологична полотика

Регистрация за EMAS сертификат изисква организацията да приеме политика за опазване околната среда и да се ангажира със спазването на съществуващите екологични стандарти, предотвратяване на замърсяването, постигане на непрекъснато подобряване на екологичните показатели и включва както служители, така и клиенти в този процес.

3. Установяване на система за управление на околната среда

Програмата заУправление на Околната Среда е план за действие, който съдържа достатъчно ресурси за постигане на целите и задачите по защитата на околната среда.

Програма за екологично управление трябва да се фокусира върху шест ключови области:

ü  Енергийна ефективност

ü  Ефективно използване на ресурсите и суровините

ü  Вода

ü  Отпадъци

ü  Биоразнообразие

ü  Замръсяващи емисии

4. Осъществяване на вътрешен екологичен одит

След като сеустановиекологичната система за управление на околната среда, трябва да се проведеекологичен одит. Този одит оценява дали системата за управление е изпълнена в съответствие с политиката на компанията и програмата.

5. Изготвяне на екологична декларация

Организацията трябва да представи отчет за екологичните си резултати. Това ще определи постигнатите резултати спрямо целите по опазване на околната среда и мерките, които трябва да бъдат предприети с цел непрекъснато подобряване на екологичните резултати на организацията.

6. Независима проверка от лицензиран проверяващ по EMAS

Акредитираният проверяващ EMAS от държава-членка разглежда и проверява анализа на състоянието на околната среда, системата за управление на околната среда, процедурата за одит и екологичната декларация.

7. Регистрация към компетентния орган на държавата-членка

Валидиранитедекларацииот компетентния орган EMAS, се изпращат за регистриране и публикуване.

8. Използване на проверената екологична декларация

Декларацията за състоянието на околната среда може да се използва за отчитане на данните за ефективността на маркетингови цели, да се направи оценка на веригата за доставки и поръчки.

Основните предимства на регистрацията по програмата EMAS са:

• подобряване на имиджа и повишаване на общественото доверие към клиенти, партньори, инвеститори и местната общност

• създаване на предимства спрямо конкуренцията на национално и европейско равнище чрез подобряване на екологичните показатели и бизнеса

• нови възможности за бизнес на пазари, където екологичните производствени процеси са важни

• икономия на ресурси и по-ниски разходи, по този начин намаляване на финансовата тежест, причинена от реактивни стратегии за управление, като коректив плащане на санкции при нарушения

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s