Știri verzi-Mai 2013


*Acest text face parte din newsletter-ul Reţelei eco a clusterului transfrontalier. Această rețea a fost creată în cadrul proiectului „Creșterea conștientizării clusterului de turism transfrontalier asupra managementului și protecției mediului”.

ENGLISH VERSION BELOW

1. Uniunea Europeană oferă sprijin adiţional pentru utilizatorii Sistemului de Management de Mediu şi Audit EMAS

Pe 4 Martie 2013, Comisia Europeană a adoptat oficial decizia de a realiza un ghid al utilizatorilor EMAS. Acest ghid a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (Volumul 56, L076)

Acest ghid explică într-o manieră clară pașii ce trebuie îndepliniți pentru a participa în programul EMAS. Documentul are ca scop să pună la dispoziția utilizatorilor instrucțiuni pas-cu-pas, ușor de urmărit.

poza stirea 1Prin realizarea acestui document, Comisia Europeană își propune să crească numărul organizațiilor ce se înregistrează anual în programul EMAS. Pe lângă facilitarea înregistrării companiilor în sistemul de management EMAS, ghidul contribuie de asemenea la obiectivul general al Regulamentului EMAS, acela de a armoniza implemetarea pe teritoriul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene și de a crea un cadru legislativ comun.

Deși un ghid al utilizatorilor EMAS a fost pubicat în 2011, noul document acoperă chestiuni mai generale, cu privire la următoarele subiecte:

  • Ce este Sistemul de Management de Mediu și Audit (EMAS)?
  • Care sunt costurile și beneficiile implementării EMAS?
  • descriere detaliată a Regulamentului EMAS, urmărind fiecare pas al implementării și înregistrării.

Noul ghid EMAS poate fi descărcat de pe adresa:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:076:FULL:EN:PDF 

Sursa:http://ec.europa.eu/environment/emas/news/index_en.htm)

2.Lansarea şi implementarea Sistemului European de Indicatori în domeniul turismului (ETIS).

La sfărșitul lunii Februarie, Comisia Europeană a lansat la Bruxelles Sistemul European de Indicatori în domeniul turismului (ETIS), realizat pentru o mai bună evaluare a managementului de mediu al destinațiilor turistice.

Majoritatea destinațiilor turistice din Europa a identificat nevoia urgentă a unei dezvoltări durabile a regiunii și afacerilor lor. Setul de instrumente ETIS a fost conceput ca un sistem de evaluare complet ce va ajuta companiile din domeniul turismului să monitorizeze mai bine dezvoltarea durabilă a afacerilorlor. ETIS își propune să îmbunătățească accesul la informații ale companiilor implicate în domeniul turistic și să adauge valuare experienței turistice europene per total.

Mai multe informații despre Sistemul de Indicatori ETIS pot fi găsite aici : http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7826

Sursa : http://www.european-charter.org/news/

3. T4EST: Training pentru Turism European Durabil

poza stirea 3Parteneriatul T4EST – Training pentru Turism European Durabil, a anunțat de curând că va organiza cursuri de pregătire în aria managementului de mediu, în domeniul turistic.

Aceasta este o șansă unică pentru companiile implicate în domeniul turismului, cât și pentru persoanele interesate de managementul de proiect în turismul durabil, de a beneficia de un curs gratuit şi a beneficia de statutul de manager de proiect în organizația PM4ESD (Project Management for European Sustainable Development).

În momentul de față, sunt oferite 6 astfel de cursuri, în 6 regiuni europene. Pentru mai multe informații, accesați pagina : http://pm4esd.eu/training-courses/ .

Sursa: http://www.bits-int.org/en/index.php?menu=61&news=60

Green News    

 

1. EU provides additional support for system users EMAS Environmental Management and Audit

On March 4, 2013, the European Commission formally adopted the decision to make a user’s guide EMAS. This guide was published in the Official Journal of the European Union (Volume 56, L076)

This guide explains in a clear steps that must be met to participate in EMAS program. The document aims to provide users step-by-step, easy to follow.

Through this document, the Commission proposes to increase the number of organizations that are recorded annually in the EMAS program. In addition to facilitating the registration of companies in EMAS management system, user also contributes to the overall objective of EMAS Regulation to harmonize DEPLOYMENT in all Member States of the European Union and create a common regulatory framework.

Although a user’s guide EMAS was pubic in 2011, the new document covers wider issues regarding the following topics:

• What is System Management and Audit Scheme (EMAS)?
• What are the costs and benefits of implementing EMAS?
• detailed description of the EMAS Regulation, following every step of the implementation and registration.

The new EMAS guide can be downloaded at:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:076:FULL:EN:PDF

(Source: http://ec.europa.eu/environment/emas/news/index_en.htm)

2. The launch and implementation of the European System of Indicators in the field of tourism (ETIS).

In late February, the European Commission launched in Brussels the European System of Indicators in the field of tourism (ETIS), made for a better assessment of the environmental management of tourism destinations.

Most tourist destinations in Europe has identified the urgent need for sustainable development of the region and their business. ETIS toolkit has been designed as a complete evaluation will help tourism companies to better monitor the sustainable development of their businesses. ETIS aims to improve access to information on companies involved in tourism and add valuation European tourist experience overall.

More information about the Company ETIS system can be found here: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7826
Source: http://www.european-charter.org/news/

3. T4EST: Training for sustainable European tourism

T4EST Partnership – Training for sustainable European tourism, recently announced that it will hold doemniul training in environmental management in tourism.

This is a unique opportunity for companies involved in tourism, and for people interested in project management in sustainable tourism to benefit from a course and receive a gratuity status PM4ESD organization project manager (Project Management for European Sustainable Development).

Currently, 6 of these courses are offered in six European regions. For more information, visit: http://pm4esd.eu/training-courses/.

Source:  http://www.bits-int.org/en/index.php?menu=61&news=60

Зелени новини

1.  Европейски Съюз предоставя допълнителна подкрепа за потребителите на Системата за Управление на Околната Среда и Oдит – EMAS

 

На 4 Март 2013, Европейската Комисия официално прие решение да се направи ръководство за потребителите EMAS. Това ръководство е публикувано в Официален вестник на Европейския Съюз.(Издание 56, L076)

Това ръководство обяснява по ясни стъпки, които трябва да бъдат изпълнени за участие в програмата EMAS. Документът има за цел да насърчава потребителите за действията стъпка по стъпка,лесно да се следват.

Чрез този документ, Европейската Комисия цели да се увеличи броят на организациите, които се регистрират годишно по програмата EMAS. В допълнение към улесняването на регистрирането на фирми по системата EMAS, ръководство също допринася за общата цел на EMAS, за хармонизиране при въвеждането във всички държави-членки на Европейския Съюз и да се създаде обща регулаторна рамка.

Първият справочник EMAS е бил публикуванпрез 2011, новото издание покрива по-общи теми относно следните казуси:

·         Какво е Системата за Управление на Околната Среда и Oдит (EMAS)?

·         Кои са разходите и предимствата на въвеждането на EMAS?

·         Подробното иписание на регуламента EMAS, стъпките за регистрация и въвеждане.

Новия справочник EMAS може да бъде открит на следния адрес:

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:076:FULL:EN:PDF

 

(Източник:http://ec.europa.eu/environment/emas/news/index_en.htm)

 

2. Стартирането и изпълнението на Европейската Система от Показатели в Областта на Туризма (ETIS).

 

В края на февруари, Европейската Комисия стартира в Брюксел  Европейската Система на Показателите в Областта на Туризма (ЕТИС), направени за по-добра оценка на екологичното управление на туристическите дестинации.
Повечето туристически дестинации в Европа са установили спешната необходимост за устойчивото развитие на региона и техния бизнес. Набора на  инструменти ЕТИС е проектиран като пълна оценка която ще помогне на туристическите фирми при извършването на мониторинг на устойчивото развитие на бизнеса си. ЕТИС цели подобряване на достъпа до информация за асоциациите, които участват в сферата на туризма и получават оценка и европейския опит в туристическия сектор като цяло.

Повече информация за ETIS може да бъде намарена на: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7826

Източник : http://www.european-charter.org/news/

 

3. T4EST: Трейнинг за Устойчив Туризъм в Европа

Партньорството T4EST – Трейнинг за Устойчив Туризъм в Европа,наскоро обяви, че ще проведе  обучения по управление на околната среда в областта на туризма.

Това е уникална възможност за дружествата, които работят в областта на туризма, както и за хора, интересуващи се в управлението на проекти за устойчивото развитие на туризма, да се възползват от един курс и да получат статут на  мениджър на проекта  в организациятаPM4ESD (Проект за Устойчиво Развитие вЕвропа).

В момента шест от тези курсове се предлагат в шест европейски региони. За повече информация, посетете : http://pm4esd.eu/training-courses/ .

Източник: http://www.bits-int.org/en/index.php?menu=61&news=60

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s