Sondajul pentru îmbunătățirea continuă a Standardului ISO 14001


*Acest text face parte din newsletter-ul Reţelei eco a clusterului transfrontalier. Această rețea a fost creată în cadrul proiectului „Creșterea conștientizării clusterului de turism transfrontalier asupra managementului și protecției mediului”.

ENGLISH VERSION BELOW

Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO) colectează în momentul de față informații despre nevoile organizațiilor și companiilor cu privire la standardele pentru sistemele de management al mediului, pentru a revizui standardele ISO 14001 și ISO 14004.

Acest sondaj poate fi de interes pentru organizațiile înregistrate EMAS, deoarece cerințele 14001 sunt incluse în regulamentul EMAS, și multe companii folosesc acest standard ca pas intermediar înspre mai avansatul sistem de management EMAS.

Unul dintre obiectivele acestui sondaj este alinierea standardului ISO 14001 cu noua Structură la Nivel Înalt pentru Sistemele de management (Ghidul ISO 83). Acest fapt va introduce o nouă secțiune în contextul implementării standardelor, creșterea importanței înțelegerii factorilor externi și interni și a presiunilor asupra unei organizații, ca precursor al realizării unei politici proprii de management. Această abordare se va concentra mai mult pe evaluarea riscurilor, a dorințelor clienților, poziției competitive și a valorilor companiei, pentru a identifica prioritățile companiei în relație cu managementul de mediu.

Survey for continuous improvement of ISO 14001

International Organization for Standardization (ISO) currently collects information about the needs of organizations and companies on standards for environmental management systems to review ISO 14001 and ISO 14004 standards.

This survey may be of interest to EMAS registered organizations as 14001 requirements are included in the EMAS Regulation, and many companies use this standard as an intermediate step towards more advanced management system EMAS.

One of the objectives of this survey is to align with the new ISO 14001 standard for high-level structured management systems (ISO Guide 83). This will insert a new section in the implementation of standards, raising the understanding of internal and external factors and pressures on an organization, as a precursor to achieving menegement own policies. This approach will focus more on risk assessment of customers’ wishes, the company’s competitive position and values ​​to identify the company’s priorities in relation to environmental management.

 

Проучване за постоянно подобряване по стандартите на ISO 14001

Международната организация по стандартизация (ISO) понастоящем събира информации, за нуждите на организациите и фирмите относно стандартите за управление на околната среда ISO 14001 и ISO 14004.

Това изследване може да представлява интерес за организациите, регистрирани по EMAS, тъй като изискванията  14001 са включени в регламента на EMAS и много компании използват този стандарт като междинна стъпка към по-напредналатасистема за управление EMAS.

Една от целите на това проучване е оеднаквяване в съответствие с новия стандарт ISO 14001 за високо структурираноравнище за управление (ISO Guide 83). Това ще  добави нов раздел в прилагането на стандартите, повишаване на разбирането на външните и вътрешните фактори и натиска върху организацията, като предпоставка за определяне собствените управленски политики. Този подход ще се съсредоточи повече върху оценката на рисковете, желанията на потребителите, конкурентно-способността на компанията да определи приоритетите на компанията във връзка с управлението на околната среда.

Източник: http://ec.europa.eu/environment/emas/news/index_en.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s