Date interesante despre Eticheta Ecologică Europeană


[English version below]

[Българска версия]

3

–    Eticheta Ecologică Europeană minimizează utilizarea substanţelor riscante şi a celor care pot fi periculoase pentru mediul acvatic.
–    Atunci când sunt folosite cutii de carton, becurile cu Etichetă ecologică folosesc circa 80 % din ambalajele reciclate.
–    Locurile de campare şi cele de cazare turistică etichetate ecologic au restricţii în privinţa utilizării pesticidelor şi a îngrăşămintelor chimice.
–    Danemarca are 11 locuri de campare cu Etichetă Ecologică Europeană. Dacă ar exista această cantitate în raport cu suprafaţa totală a Uniunii Europene, am avea mai mult de 1000 de asemenea locuri pe întregul continent. Ce potenţial!
–    Conform unui studiu efectuat de Lexmark, un angajat european imprimă, în medie, 30 de pagini pe zi. Alegerea unei mărci de hârtie cu Etichetă Ecologică, garantează că aceasta este reciclată sau că provine din păduri administrate în mod sustenabil.
–    Niciun gaz care conţine clor nu este folosit pentru înălbirea hârtiei grafice cu Etichetă Ecologică.
–    “Produsele cu Etichetă Ecologică pot fi o parte importantă în lupta cu încălzirea globală pentru că solicită mai puţină energie în fabricarea şi funcţionarea lor şi sunt mai uşor de reciclat.” (un reprezentant al Consiliului Consumatorilor din Danemarca)
–    Vopselurile cu Etichetă Ecologică folosesc de zece ori mai puţini compuşi organici volatili decât cele convenţionale.
–    Un hotel cu Etichetă Ecologică Europeană din Paris a raportat că, de la obţinerea Etichetei Ecologice, s-au înjumătăţit costurile pentru produsele de curăţenie şi îngrijire.
–    UPM, cel mai mare producător de hârtie grafică, vinde peste 250.000 de tone de hârtie cu Etichetă Ecologică pe an – cu un profit anual de 3,8 mld. €
–    Jardim Atlântico, un hotel etichetat ecologic amplasat în Insulele Madeira din Portugalia, au raportat că volumul (Kg) prosoapelor folosite de fiecare oaspete s-a redus cu 17 % după primul an iar consumul de resurse pentru fiecare oaspete, a scăzut, după primul an de etichetare ecologică (2004)**, în felul următor:

 • 11% scădere a consumului de energie (kwh)
 • 26 % scădere a consumului de gaz (kg)
 • 8 % scădere a consumului de apă (l)

Acestea au avut un impact pozitiv asupra facturilor de apă şi energie.

**bazat pe datele anuale referitoare la consum, comparate cu cele obţinute cu un an înainte de etichetarea ecologică (2003) şi după etichetarea ecologică (2005).

–    Best Western – Hôtel des Ducs de Bourgogne, un hotel de 4 stele din centrul Parisului, a achiziţionat Eticheta  Ecologică în 2010 şi deja raportează ***

 • 16 % scădere a consumului de gaz (kg)
 • 32 % scădere a consumului de apă (l)

În acest timp, numărul de oaspeţi cazaţi a crescut.

*** bazat pe datele anuale, în comparaţie cu consumul realizat cu un an înainte de etichetarea ecologică  (2009) şi la un an după (2011)

Sursa: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/did-you-know.html

Facts about EU Ecolabel

–    EU Ecolabel minimises the use of hazardous substances and substances that may be harmful to the aquatic environment.
–    Where cardboard boxes are used, Ecolabelled light bulbs use at least 80% recycled packaging.
–    Campsites and tourist accommodation awarded with the EU Ecolabel are restricted on the use of pesticides and fertilisers.
–    The small country Denmark has 11 EU Ecolabel campsites. If there were the equivalent amount compared to the total area in EU we would have more than 1.000 EU Ecolabel campsites in the whole EU. What a potential!
–    According to a study by Lexmark, each European employee prints an average of 30 pages per day. Choosing EU Ecolabelled paper guarantees paper coming from recycled fibres or sustainably managed forests.
–    No chlorine gas is used as a bleaching agent in EU Ecolabelled graphic and copying paper.
–    “EU Ecolabelled products can be an important part of the solution to global warming as they have to use less energy, both in production and in use, and have to be easy to dispose of […].” (A representative of the Danish Consumer Council)
–    EU Ecolabelled wall paints use ten times fewer VOCs* than conventional products.
–    In 2011, an EU Ecolabelled hotel in Paris reported that costs for its home care products and samples had halved since obtaining the EU Ecolabel.
–    UPM, the world’s largest producer of graphic paper, sells 250,000 tonnes of EU Ecolabelled paper products per year – with annual revenue of €3.8 billion.
–    Jardim Atlântico an ecological (and ecolabelled) hotel located on Madeira Islands (Portugal), reported a 17% reduction on the volume (kg) of towels used per guest and the following decreased consumption of natural resources for each guest after its first year with the EU Ecolabel (2004)**:

 • 11% decrease in energy consumption (kWh)
 • 26% decrease in gas consumption (kg)
 • 8% decrease in water consumption (l) This had a positive effect for their water and energy bills.

** based on annual data, comparing consumption from one year before receiving the EU Ecolabel (2003) and one year after (2005)

–    Best Western – Hôtel des Ducs de Bourgogne a 4-star hotel located in central Paris, was awarded the EU Ecolabel in 2010, and already reports***:

 • 16% decrease in gas consumed (kg)
 • 32% decrease in water consumed (l)

while the number of guests increased. *** based on annual data, comparing consumption from one year before receiving the EU Ecolabel (2009) and one year after (2011)

Source: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/did-you-know.html

Интересни данни за Европейската Екомаркировка

– Европейската Екомаркировка минимизира риска и употребата на вещества, които могат да бъдат опасни за водните организми.
– Когато се използват картонени кутии, енергоспестяващите крушки използват около 80% от рециклираните опаковки.
– Къмпингите за туристическо настаняване с екомаркировка имат ограничения върху използването на пестициди и химически торове.
– В Дания има 11 къмпинга с Европейската екомаркировка. Ако това им количество се съпостави в сравнение с общата площ на Европейския съюз, ние бихме имали повече от 1000 такива места из целия континент. Какъв потенциал!
– Според едно изследване на Lexmark , един европейски служител печата средно 30 страници на ден . Избор на марка хартия с еко- етикет ни уверява , че тя е била рециклирана или произхожда от устойчиво управлявани горски стопанства.
– Не се използват газове съдържащи хлор за избелването на графичната хартия с екоетикети.
– “Продуктите с екомаркировка могат да бъдат важна част в борбата с глобалното затопляне, тъй като изискват по-малко енергия за производство и експлоатация и са по-лесни за рециклиране.” ( представител на Датския Съвет на Потребителите)
– Боите с екомаркировка използват десет пъти по-малко летливи органични съединения в сравнение с обикновенните.
– Един хотел в Париж с европейска екомаркитовка съобщи, че след въвеждането на екологичните практики, разходите за почистващи и други битови продукти намаля наполовина.

–       UPM, най-големият производител на графична хартия, продава над 250.000 тона хартия с Екомаркировка на година – с годишна печалба 3,8 милиарда €

–       Jardim Atlântico, еколочичен хотел разположен на островете Мадейра в Португалия, докладват че количеството (Kg) на хавлии използвани от гостите си се е намалил с 17 % след първата година, а потреблението на ресурси намаля още след първата година след въвеждането на тази практика (2004)**,   —— по следният начин:

 • 11% намаляване на енергопотреблението (kwh)
 • 26 % намаляване на потреблението на газтта (kg)
 • 8 % намаляване на потреблението на водата (l)

    Това се отрази добре върху сметките за ток и вода.

** базиран на годишни данни, в сравнение с потреблението измерено година преди екомаркировката (2003) и след екомаркировката (2005).

–       Best Western – Hôtel des Ducs de Bourgogne, един 4 звезден хотел в центера на Париж, се сдоби с Европейската Екомаркировка през 2010 и вече докладва ***

 • 16 % намаляване на потреблението на газтта (kg)
 • 32 % намаление на потреблението на водата (l)

През това време, броя на настанените гости е нараснал.

*** базиран на годишни данни, в сравнение с потреблението измерено преди година от екомаркировката  (2009) и на една година след това (2011)

Източник: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/did-you-know.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s