Dezvoltarea Durabilă în Regiunea Transfrontalieră


[English version below]

[Българска версия]

1În cadrul proiectului nostru, ‘Creșterea conștientizării clusterului de turism transfrontalier asupra managementului și protecției mediului’, propunem mebrilor rețelei eco să acceseze un Sistem de training online pe tema Dezvoltării Durabile în Regiunea Transfrontalieră. Acest portal pune la dispoziția vizitatorilor săi informații actualizate, în română sau bulgară, privind dezvoltarea durabilă și metodele prin care agenții economici pot atinge un nivel înalt de performață energetică. Toate acestea sunt distribuite în 8 teme principale:

1.Problemele globale ale dezvoltării sociale
2. Esenţa conceptului de dezvoltare durabilă
3. Politica de dezvoltare regională durabilă
4. Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri în cadrul cluster-ului turistic
5. Dezvoltarea sectoarelor economice conexe turismului. Industria alimentară şi industria mobilei, agricultură, construcţii
6. Importanţa infrastructurii regionale
7. Posibilităţi de dezvoltare a resurselor umane
8. Energia verde, gestionarea deșeurilor și reciclarea – importanța dezvoltării durabile pentru IMM-uri în turism

După parcurgerea acestor materiale, vizitatorii portalului pot consulta o serie de studii de caz, ce constituie exemple ale unor intreprinderi ce au aplicat cu succes principiile dezvoltării durabile. Sistemul de training pune la dispoziția membrilor și un număr de 8 teste, prin care aceștia își pot testa cunoștințele dobândite și își pot, de asemenea, îmbunătăți performanțele de mediu.

Pentru a accesa sistemul de training on-line, vă rugăm să accesați următorul link :
http://sust-tour.webdevc.eu/index.php

Sustainable Development in the Cross-Border Region

12

During our project, “IMPROVED AWARENESS OF THE CROSS-BORDER TOURISM CLUSTER ON ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND PROTECTION”, we suggest to the members of the eco-network to access an online training system on Sustainable Development in the Cross-border Region subject. This portal offers updated information, in Romanian and Bulgarian languages, regarding sustainable development and the methods by which the companies can achieve a high level of energy efficiency. All these are distributed into 8 main themes:

1. Global issues of social development
2 .The essence of sustainable development concept
3. Regional sustainable development policy
4. Sustainable development of business environment in the tourism cluster
5. The development of tourism related economic sectors. Food, furniture, agriculture and building industries
6. Importance of regional infrastructure
7. Opportunities for the development of human resources
8. Green energy, waste management and recycling – the importance of sustainable development for companies in the tourism sector

After completing these materials, the portal visitors can consult a series of case studies, which constitute examples of companies which successfully applied the sustainable development principles. The training system also offers eight tests through which visitors can verify their knowledge and also improve their environmental performances.

To access the on-line training system, please access the following link:
http://sust-tour.webdevc.eu/index.php

Устойчиво Развитие в Трансграничния Регион

В нашия проект “Повишаване на информираността на трансграничния туристически клъстер по управление и опазване на околната среда” предлагаме на  членовете на тази мрежа достъп до онлайн система за обучение по тема Устойчиво Развитие наТрансграничния Регион. Сайтът предоставя на своите посетители актуална информация на румънски или български езици, по отношение на устойчиво развитие и начините, по които малкият и среден бизнесът може да постигне висока енергийна ефективност. Всички те са разпределени в осем основни теми:

1. Световни проблеми относно социалното развитие
2. Същността на концепцията за устойчиво развитие
3. Устойчива политиката за регионално развитие
4. Устойчиво развитие на бизнеса в туристическия клъстер
5. Развитие на икономиката на секторите свързани  с туризма. Хранителната и мебелната промишленост, селското стопанство, строителството
6. Значението на регионалната инфраструктура
7. Възможности за развитие на човешките ресурси
8. Зелена енергия, управление на отпадъците и рециклиране – значението на устойчивото развитие на туризма за малките и средни предприятия

След като прочетете тези материали, посетителите на портал могат да видят редица казуси, които са примери за компании, които успешно прилагат принципите на устойчивото развитие. Системата за обучение предоставя на посетителите си редица тестове , чрез които те могат да тестват придобитите знания и да подобрят екологичните показатели.

За достъп към системата за онлайн обучение Ви молим да посетите този сайт:

http://sust-tour.webdevc.eu/index.php

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s