De ce să obții Eticheta Ecologică Europeană


[English version below]
[Българска версия]

Vă prezentăm 10 motive pentru care companiile din domeniul turistic ar trebui să aleagă Eticheta Ecologică Europeană ca mijloc eficient pentru o dezvoltare durabilă și pentru hoteluri mai prietenoase cu mediul.

  • Fii prietenos cu mediul

green-hotel1. Redu impactul asupra mediului: unul dintre obiectivele etichetei ecologice ale UE este acela de a reduce amprenta pusă asupra ecologiei, iar acest lucru se aplică clienților dumneavoastră prin diminuarea utilizării resurselor, limitarea emisiilor de CO2 și a poluanților în aer, apă și sol și reducerea drastică a deşeurilor produse.

2. Îndepliniți așteptările tot mai mari ale clienților hotelului dumneavoastră: cel puțin 50% dintre călători, iau în considerare alegerea unui loc de cazare turistică, care este déjà certificate (Enquête 2011 Afnor). 87% dintre călători sunt gata să se încreadă în garantarea etichetei ecologice, în care călătoria lor va respecta principiile turismului durabil (Atout France 2011). 30% dintre hotelurile cu etichetă ecologică a UE, au observat un impact foarte important al etichetei în rata de ocupare a hotelului (Enquête 2011 Afnor).

3. Fiţi deschis pentru noi clienţi: conform sondajului nostrum, dintre 145 de operatori de turism din zona Mediteraneană, mai mult de 50 % pretind a fi interesaţi de organizarea sau oferirea de servicii ecologice către călători, în funcție de calitatea mediului de cazare (de exemplu, eticheta ecologică). Acești operatori sunt, de asemenea, dispuşi să plătească un preț premium (5% -15% mai mult), pentru cazarea într-un ambient prietenos cu mediul.

  • Redu costurile şi fii mult mai competitiv

4. Consum redus și, prin urmare, costuri reduse: să se pună în aplicare o abordare cu etichetă ecologică, poate ajuta la salvarea unor procente între 15% până la 20% la apă și la facturile de energie.

5. Îmbunătăţiţi-vă poziţia în competiţie: alte locuri de cazare pentru turişti au deja sau sunt pe cale să obţină eticheta ecologică: există mai mult de 460 hoteluri care au eticheta ecologică europeană în Europa; mai mult de 3 000 sunt certificate Green Key şi în jur de 395 de hoteluri sunt certificate cu Green Globe. În cazul în care puteţi arăta că vă pasă de mediul înconjurător, precum şi de confortul oaspeţilor hotelului dumneavoastră, veţi câştiga loialitatea şi respectul clienţilor. 22% dintre Etichetele Eco ale UE oferite hotelurilor, au observat o creştere în loialitatea clientilor.

6. Beneficiile afacerii pe termen lung: lucrând cu alte persoane din industrie, care au demonstrate bunele lor practice, vă va ajuta să asiguraţi protecţia mediului înconjurător, de care afacerea dvs. va depinde pe termen lung.

7. Pregătiți-vă pentru evoluțiile legislative: o etichetă ecologică vă permite să anticipaţi viitoarele reglementări cu privire la eficienţa energetic, care luptă împotriva schimbărilor climatice, pentru îngrijirea sănătății, managementul riscului, etc.

  • Îmbunătăţiţi-vă imaginea şi creaţi parteneriate durabile

8. Motivarea și implicarea personalului: Angajaţii reprezintă cel mai mare potențial al dumneavoastră. Atingeți acest potențial, pentru a răspândi mesajele pozitive și pentru a motiva angajații, spunându-le că ați obținut certificarea Etichetei Ecologice. Dacă personalul vede că vă pasă de dezvoltarea durabilă, ei vor simți că sunt angajați de către o organizație mai grijulie, încă plină de potenţial comercial. Acest lucru va crește motivația, loialitatea și eficacitatea personalului – toate acestea conducând la reducerea fluctuației de personal.

9. Relaţii mai bune cu antreprenorii și furnizorii: o politică de succes în vederea cumpărării de mediu, permite atingerea îmbunătățiri altor performanțe de mediu, fără a suporta costuri suplimentare semnificative și asigură confortul unei relații de încredere cu contractanții și furnizorii. Eticheta ecologică a UE sprijină dezvoltarea producției alimentare locale și a lanțurilor de aprovizionare scurte.

10. Creșterea viziunii pozitive a companiei pe plan extern și intern: se implică în inițiativele locale și naționale, participă la evenimente: târgurile şi evenimentele de promovare sunt un loc perfect pentru a demonstra durabilitatea afacerii dumneavoastră  partenerilor de afaceri si clienţilor.

Discută problemele cu colegii din industrie şi promovează “reţeaua” etichetei ecologice europeane şi a ideilor bune, prin asociaţia hotelului dumneavoastră. Acest lucru vă ajută la obţinerea unei înţelegeri mai profunde a problemelor și cum alţii sunt în stare să le abordeze. Aceasta vă va ajuta, de asemenea, la îmbunătăţirea reputaţiei în industrie.

Sursa: http://www.shmile2.eu/why-to-go-for-the-european-ecolabel_page_48.html
 

Why to go for the European Ecolabel

Below, you can find 10 reasons why companies involved in tourist accommodation services should choose the European Ecolabel, as a mean toward sustainable development and a more eco-friendly hotel.

  • Be environmentally friendly

1. Lower your environmental impact: one of the goals of the EU Eco-label is to reduce your ecological footprint and this of your guests by diminishing your resources’ use, limiting your CO2 emissions and your pollutant releases in air, water and soil and strongly reducing your amount of waste.

2. Meet the growing expectations of your hotel guests: at least 50% of travellers are taking into account the choice the certification to choose a tourism accommodation (Enquête 2011 Afnor). 87% of the travellers are ready to trust a label guaranteeing that their trip will respect the principles of sustainable tourism (Atout France 2011). 30 % of the EU Eco-labelled hotels noticed a very important impact of the label of their occupancy rate (Enquête 2011 Afnor).
3. Open up to new clients: By our survey among 145 tourism operators located in the Mediterranean area, more than 50% claims to be interested in organizing or offering environmentally friendly travels based on the environmental quality of the accommodation (eg. Ecolabel). These operators are also available to pay a premium price (5% to15% more) for eco-certified accommodations.

  • Lower your costs and be more competitive

4. Reduced consumption and therefore reduced costs: to implement an Eco-labelled approach can help you saving from15% to 20% on your water and energy bills.

5. Improve your competitive position
: other tourism accommodations have already or are about to get an
Eco-label: there is more than 460 EU Eco-label hotels in Europe; more than 3 000 are certified Green Key and around 395 hotels are Green Globe certified. If you can show you care for the environment as well as your hotel guests’ comfort, you will gain their respect and customer loyalty. 22% of EU-Eco-labelled hotels noticed an increase in customer loyalty.

6. Long-term business benefits
: by working with others in the industry and demonstrating good practice, you will help secure the protection of the local environment on which the long-term of your business depends.

7. Prepare yourself for legal evolutions
: an Eco-label allows you to anticipate future regulations on energy efficiency fight against climate change, health care, risk management, etc.

  • Improve your image, build sustainable partnerships

8. Motivate and involve your staff: Your employees represent your greatest potential. Tap into this potential to spread positive messages, and motivate your employees by telling them that you have obtained Eco-label certification. If staff sees that you care about sustainable development, they will feel they are employed by a more caring, yet fully commercial organization. This will increase motivation, loyalty and staff effectiveness – all leading to reduced staff turnover.

9. Better your relationships with your contractors and suppliers:
a successful environmental purchasing policy achieves improvements in environmental performance, without incurring significant extra cost and comforts a relationship of trust with your contractors and suppliers. The EU Eco-label supports the development of local food production and short supply chains.

10. Increase the positive vision of your company externally and internally
: get involved in local and national initiatives, attend events: fairs and promotion events are a perfect place to demonstrate your high environmental sustainability to your business partners and customers.
Discuss the issues with colleagues in the industry and promote “networking” of EU Eco-label and good ideas through your hotel association. This will help you to gain a deeper understanding of the issues and how others are tackling them. It will also help to enhance your reputation in the industry.

Source: http://www.shmile2.eu/why-to-go-for-the-european-ecolabel_page_48.html

 

Защо да се кандидатства за Европейската Екомаркировка

Европейската Eкомаркировка на услуги за туристическо настаняване е единственият сертифициран етикет от независим и компетентен орган, който е признат в цяла Европа. Това допринася за нарастващите очаквания на вашите гости, и е уникална възможност за вас да се постави началото на един екологичен подход.

www.ec.europa.eu/environment/ecolabel

  • Бъди предпазлив с околната среда

1. Намаляване на въздействието върху околната среда : една от целите на екомаркировката на ЕС е да се намали отпечатъка оставен на върху екологията, и това се отнася за клиентите си чрез намаляване на използваните ресурси, спазване на допустими емисии на CO2 и намаляване на замърсители на въздуха, водата и почвата и драстично намаляне на отпадъчни продукти .

2. Отговаряне на нарастващите очаквания на вашите гости на хотела : най-малко 50 % от туристите взимат във вниманието си при избора на място за настаняване, което вече е сертифицирано ( анкетна 2011 AFNOR ). 87% от туристи са склонни да се доверят на гарантирането за екомаркировка, когато пътуването им ще спазва принципите на устойчивото развитие на туризма ( Atout France 2011). 30% от хотелите с екоетикет на  ЕС са усетили голямото значение на етикета по отношение на заетостта на хотела ( анкетна 2011 AFNOR ) .

3. Бъдете отворени за нови клиенти : проучването показва че от 145 туроператори от Средиземноморието, повече от 50% твърдят, че се интересуват от организиране или предоставяне на екологични услуги на пътуващите си клиенти, в зависимост от качеството на околната среда за настаняване (напр. екомаркировка ) . Тези оператори също са готови да платят по-висока цена (5% -15% повече) за настаняване в еко- среда .

  • Намаляване на разходите и повишаване на конкурентоспособността

4. Ниско потребление на енергия и по този начин намаляване на разходите : прилагайки екомаркировката като подход може да се спести между 15% и 20% от разходите за вода и енергия.

5. Подобряване на конкурентната позиция : други места за настаняване на туристи разполагат или са на път да получат екомаркировка : има повече от 460 хотела , които имат Европейската Екомаркировка, повече от 3000 сертифицирани с “Green Key” и около 395 хотели са сертифицирани от “Green Globe” . Ако можете да покажете , че ви е грижа за околната среда, и удобство на гостите Ви,  ще спечелите лоялността и уважението на клиентите .  При 22% от етикетите на ЕС предоставени на Еко хотели  се наблюдава увеличаване на лоялността на клиентите .

6. Дългосрочните ползи за бизнеса : работа с други хора в бранша , които са доказали своите добри практики и опит ще помогнат за опазване на околната среда, от която ще зависи бизнеса им в дългосрочен план.

7. Подгответе се относно законодателни промени : един екоетикет позволява да се предвидят бъдещите регламенти относно енергийната ефективност , изменението на климата , здравеопазването , управлението на риска и др .

  •  Подобряване на вашия имидж и създаване на устойчиви партньорства

8. Мотивиране и включване на персонала : Служителите са Ви най-голям потенциал . Използване на потенциала за разпространение на позитивни послания и да се мотивират служителите , като им кажете, че сте получили сертификация за екомаркировка. Ако персонал вижда, че Ви е грижа за устойчивото развитие , те ще усетят че са били наети от дадена по-внимателна организация, все още пълна с търговски потенциал . Това ще повиши мотивацията , лоялността и ефективността на персонала – всичко което води до намаляване на текучеството на персонала .

9. По-добри отношения с предприемачи и доставчици : една успешна политика за закупуване на околната среда постига и други екологични подобрения в производителността, без значителни допълнителни разходи и осигурява отношения на доверие между предприемачите и доставчиците . Екомаркировката на ЕС подкрепя развитието на местното производство на храни и къси вериги на доставки .

10. Увеличаването на позитивна визия на компанията на външно и вътрешно равнище : то включва местните и националните инициативи , участие в събития : панаири и рекламни събития са перфектното място за доказване на устойчивостта на вашите бизнес партньори и клиенти. Обсъждане на въпроси с колегите си в бранша и промотиране на “мрежата” на Европейската Екомаркировка и добри идеи чрез Вашиата хотелска асоциация. Това ви помага да се постигне по-дълбоко разбиране на проблемите и как другите са в състояние да се справят . Това също ще помогне за подобряване на репутацията на отрасъла .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s