EMAS promovează turismul durabil în Bulgaria și România


[English version below]
[Българска версия]

Pe site-ul Uniunii Europene a apărut, de curând, un articol ce prezintă seminarul de 5 zile de la Albena la care  ONG Mare Nostrum a participat în luna iulie a acestui an. Acesta s-a referit în special la Certificatul de Mediu EMAS și la Eticheta Ecologică Europeană pentru activitățile turistice și a avut loc în cadrul proiectului “CREȘTEREA CONȘTIENTIZĂRII CLUSTERULUI DE TURISM TRANSFRONTALIER ASUPRA MANAGEMENTULUI ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI”, ce promovează îmbunătățirea managementului de mediu în domeniul turistic în regiunea transfrontalieră Constanța – Dobrich.

919669_10151623244353437_562883705_oO campanie de conștientizare organizată de Programul de Cooperare Trans-Frontalieră România-Bulgaria pentru turismul durabil susține managementul de mediu pentru IMM-urile din sectorul turismului.

O pregătire de specialitate EMAS și EU Ecolabel (Eticheta Ecologică Europeană) pe durata a 5 zile a fost ținută între 8-12 iulie în Albena, Bulgaria. Pregătirea a fost organizată în cadrul unui proiect trans-frontalier ce promovează practicarea turismului durabil în regiunile de frontieră ale Constanței (România) și ale Dobrich-ului (Bulgaria). Dezvoltarea turismului durabil este un stâlp al Programului de Cooperare trans-frontalieră România-Bulgaria (2007-2013), susținut de Fondul European de Dezvoltare Regională.

La pregătire a asistat o echipă formată de 15 persoane din cele trei organizații partenere ale proiectului: Camera de Comerț Dobrich, Institutul de Dezvoltare a Turismului și Mare Nostrum, ONG de mediu din România. Condus de consultanți de mediu de la „21 Solutions”, o companie de consultanță din Brussels, și de către Centrul Tallinn al Institutului de Mediu Stockholm, workshop-ul (pregătirea) a informat participanții despre implementarea EMAS și criteriile Etichetei Ecologice Europene (EU Ecolabel) pentru serviciile de cazare turistică. Participanților le-a fost dată oportunitatea să „experimenteze” cu practici de management de mediu pe baza unui studiu de caz real.

Pregătirea de specialitate a fost urmată de două zile de creștere a conștientizării privind sectorul hotelier românesc si bulgar din zona Mării Negre. Regiunea trans-frontalieră Dobrich-Constanța este una dintre cele mai bogate zone din punctul de vedere al biodiversității din Europa iar plajele sale lungi și litoralul atractiv au atras un număr în creștere de vizitatori locali și internaționali în ultimii ani. În orice caz, dezvoltarea rapidă a infrastructurii turismului a creat o presiune considerabilă asupra mediului natural înconjurător prin dispunerea necontrolată a deșeurilor și a apei reziduale și a consumului ridicat de energie, apă și anumite resurse alimentare.

Complexul hotelier Albena, unde au avut loc cele două evenimente, este un centru de relaxare în N-E Bulgariei. Albena este un complex vast cu mai mult de 40 de hoteluri și 20 000 de paturi situate la 100 – 200 m de plajă. Bunul management al plajelor a fost deja premiat cu Steagul Albastru (Blue Flag), și anumite hoteluri au început să implementeze unele practici verzi. Dar o mai mare campanie de creștere a gradului de conștientizare este necesară iar programul Trans-Frontalier își plănuiește să promoveze la scară largă EMAS și Eticheta Ecologică Europeană (EU Ecolabel) în IMM-urile din sectorul turistic din zonă, ca o abordare sistematică pentru a micșora efectele complexului hotelier asupra mediului.

Vizitați website-ul proiectului de turism durabil al programului de Cooperare Trans-Frontalieră România-Bulgaria: http://greenwebportal.eu/ și pagina de Facebook a proiectului: https://www.facebook.com/TourismRoBg

Sursa: http://ec.europa.eu/environment/emas/news/index_en.htm

EMAS to forward sustainable tourism in Bulgaria and Romania

A recent article published on the EU website presents the 5 days seminar in Albena in which Mare Nostrum NGO took part in July. This session focused on EMAS and EU EcoLabel Certificates for touristic accommodation services and was organized through the European project  ‘IMPROVED AWARENESS OF THE CROSS-BORDER TOURISM CLUSTER ON ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND PROTECTION’, which aims at promoting methods in which sustainable development can take place in the tourism sector in the Romanian-Bulgarian cross-border region.

An awareness campaign organised by the Romanian-Bulgarian Cross Border Cooperation programme for sustainable tourism is advocating environmental management for SMEs in the tourism sector.

A five day EMAS and EU Ecolabel expert training was held from the 8th to 12th of July in Albena, Bulgaria. The training was organised in the framework of a cross-border project promoting sustainable tourism practices in the border regions of Constanţa (Romania) and Dobrich (Bulgaria). The development of sustainable tourism is one pillar of the Romania-Bulgaria Cross Border Cooperation programme (2007-2013) which is supported by the European Regional Development Fund.

The training was attended by a team of 15 persons from the project’s three partner organisations: the Dobrich Chamber of Commerce, the Tourism Development Institute and Mare Nostrum, a Romanian environmental NGO. Conducted by environmental consultants from 21 Solutions, a Brussels-based consultancy, and the Stockholm Environment Institute’s Tallinn Center, the workshop informed participants about EMAS implementation and the criteria of the EU Eco-Label for tourism accommodations. They were also given the opportunity to “experiment” with environmental management practices on the basis of a real case study.

The expert training was followed by a two day awareness raising campaign for the Romanian and Bulgarian Black Sea hotel sector. The Dobrich-Constanta cross border region is one the richest areas in biodiversity in Europe and its long beaches and attractive coastline have drawn an increasing number of international and domestic visitors to the area in the last years. However, the rapid development of tourism infrastructure has created considerable pressure on the natural environment through uncontrolled disposal of waste and wastewater and the over-consumption of energy, water and some food resources.

The Albena Hotel Resorts, where the two events were held, is a major Black Sea resort in northeastern Bulgaria. Albena is a vast complex of more than 40 hotels and 20 000 beds located 100 to 200 meters from the beach. The good management of the beaches has already been awarded the Blue Flag, and some hotels have begun to implement some green practices. But a larger awareness raising campaign on sustainability is needed and the cross-border programme is planning to widely promote EMAS and EU Eco-Label among tourism sector SMEs in the area, as a systematic approach to lowering the resorts’ environmental footprint.

Visit the website of the Romanian-Bulgarian Cross Border Cooperation programme’s sustainable tourism project: http://greenwebportal.eu/ and the project’s Facebook profile: https://www.facebook.com/TourismRoBg

Source: http://ec.europa.eu/environment/emas/news/index_en.htm

EMAS насърчаване на устойчивото развитие на туризма в България и Румъния

На интернет страницата на Европейския Съюз се появи отскоро, статия за пет днeвния семинар в Албена, на който участва НПО “Mare Nostrum” през юли тази година. Той се позовава по-специално на  екологично сертифициране EMAS и Европейската екомаркировка за туристически дейности и се проведе в рамките на проекта “Повишаване на Информираността на Трансграничния Туристически Клъстер по отношение на Управлението и Опазването на Околната Среда”, който насърчава подобряване управлението на околната среда в областта на туризма в трансграничния регион  Констанца – Добрич.

Една информационна кампания , организирана по програма за трансгранично сътрудничество между Румъния -България за подкрепа на управлението на околната среда и устойчиво развитие на МСП в туристическия сектор .

Едно специализирано обучение за EMAS и ЕС ( Европейската Екомаркировка ) в рамките на 5 дни се проведе между 8 – 12 юли в Албена, България. Обучението се проведе в рамките на трансграничен проект за насърчаване и практикуване на устойчивия туризъм в граничните райони на област Констанца (Румъния) и Добрич (България) . Развитието на устойчив туризъм е един от стълбовете на трансграничната програма за сътрудничество Румъния -България (2007-2013), с подкрепата на Европейския Гонд за Регионално Развитие .

Обучението е проведено с екип от 15 души от трите партньорски организации по проекта : Добричка Търговско-промишлената Камара, Института за Развитие на Туризма и Mare Nostrum, НПО  с екологична насоченост. Водени от екологични консултанти от “21 Solutions”, консултантска фирма от Брюксел , както и             Tallinn Center of Stockholm Environment Institute, на семинара (подготовката ) участниците са били информирани за прилагането на EMAS и критериите за екомаркировка на Европейския Съюз ( ЕС за Екомаркировка ) за настаняване на туристи . Участниците имаха възможност да ” експериментират ” с екологични практики за управление , базирани на истински казуси .

Специализирано обучение бе последвано от два дни посветени на повишаването на информираността на румънски и български туристическии фирми по Чернморието. Трансграничния регион Добрич и Констанца е един от най-богатите райони по отношение на биологичното разнообразие в Европа и нейните дълги плажове и атрактивна брегова линия привлича по-голям брой местни и чуждестранни посетители през последните години. Въпреки това , бързото развитие на туристическата инфраструктура е оказала значителено влияние върху околната среда чрез безконтролното изхвърляне на отпадъци и отпадъчни води и висока консумация на енергия, вода и някои хранителни ресурси .

Хотелския комплекс Албена, където се проведоха двете събития, е подходящо място за релакс за Североизточна България . Албена е голям комплекс с повече от 40 хотела и 20 000 легла за настаняване, намиращи се на около 100 – 200 мръта от широката си плажна ивица.  Доброто управление на плажовете вече е удостоено с наградата Blue Flag ( Син флаг ) , като някои хотели вече започнаха да прилагат зелени практики . Една по-голяма кампания за повишаване на осведомеността е необходима поради това че трансграничната програма за европейските практики EMAS и Европейска Екомаркировка трябва да се разпространенят сред малки и средни предприятия в сектора на туризма. Това ще послужи като предпоставка към минимизиране на ефекта върху околната среда от хотелския комплекс.

Посетете сайта на проекта за устойчив туризъм и трансгранично сътрудничество Румъния –България: http://greenwebportal.eu/ и страницата във Фейсбук: https://www.facebook.com/TourismRoBg .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s