Hoteluri care au obținut Eticheta Ecologică Europeană


[English version below]

[Българска версия]

Eticheta Ecologică Europeană pentru servicii de cazare turistică este singura eticheta ecologică certificată de un organism independent şi competent, recunoscut în toată Europa. Aceasta contribuie pentru a răspunde la aşteptările tot mai mari de la oaspeţii dumneavoastră şi este o oportunitate unică pentru tine, pentru a lansa o abordare de mediu.

Vă prezentăm câteva locaţii turistice din Europa, care sunt diferite din punct de vedere al spațiilor și al poziționării geografice, dar care au în comun faptul că toate au îndeplinit cerințele pentru certificatul Etichetei Ecologice Europene!

1. CAMPING KAMP KOREN – KOBARID, SLOVENIA

1 (2)

Kamp Koren (Kobarid , Slovenia) a fost prima tabără slovenă care, în 2011, îndeplinea criteriile cerute pentru obținerea etichetei ecologice europene pentru o tabără prietenoasă cu mediul.

Datorită multor ani de eforturi pentru îndeplinirea condiţiilor etichetei ecologice pentru turismul prietenos cu natura și aranjamentele ecologice, ei nu au avut probleme de obținere a acestui certificat.

În tabără, totul este organizat cu atenţie la natură și la protejarea și îngrijirea resurselor naturale.

Ei se asigură că utilizează un număr cât este posibil de mare de containere refolosibile. Pentru încălzirea apei, care utilizează energie din surse regenerabile de energie (celule solare), salvează apa prin utilizarea apei de ploaie pentru udarea plantelor, în loc de detergenți dăunători mediului, pe care îi folosesc agenţii naturali de curățare degradabili (de exemplu: oțet), se reciclează și se așteaptă aceeaşi acţiune din partea oaspeților lor.

Cabane ECO

Frumoasele case din lemn de pe terasele ce se află la doar câțiva pași distanță de recepție, oferă un sejur de lux pe două nivele, cu 100 de metri pătrați în dimensiunea totală. Fiecare cabana suportă până la 6 persoane (4 + 2), precum și animalele de companie ce sunt premise în două din cabane.

http://www.dolina-soce.com/en/green_contents/green_accommodation/2012112816053551/

2. ADRIA HOTEL – PRAGA, Republica Cehă

1 (4)

Hotelul este amplasat la doar câțiva pași de stația de metrou și o stație de tramvai, împreună cu posibilitatea de a ajunge la orașul vechi și la cele mai frumoase obiective turistice din Praga, printr-o plimbare plăcută – sporește atractivitatea hotelului. Grădina Franciscană oferă oaspeților noştrii relaxare și un loc frumos unde pot sta și admira priveliştea impresionantei Bisericii a Fecioarei de Zăpadă.

 În 2008, datorită eforturilor hotelului de a fi ecologic, fiind primul hotel de patru stele în Praga, a primit cea mai înaltă distincție a Uniunii Europene pentru hoteluri ecologice “Floarea” Eticheta ecologică. Astfel, acesta a fost recunoscut pentru un număr de activități, care se desfășoară pentru ajutorul mediului, ale angajaților săi, precum și aşe oaspeților și a obținut pe bună dreptate titlul de Hotel Verde. Hotelul Adria are grijă în mod activ de împrejurimile sale și organizează numeroase evenimente pentru promovarea mediului îmbunătățit, atât pentru oaspeții săi cât și rezidenților din Praga. Cele mai populare dintre acestea sunt, de exemplu, deschiderea unui arc pe Dealul Petrin, precum și grija pe care o acordă gradinii franciscane și Pieţei Wenceslas.

http://www.adria.cz/en/about-hotel

3. HOTEL JARDIM  ATLANTICO  HOTEL –  MADEIRA, PORTUGALIA

1 (5)

Hotelul Jardim Atlantico este un hotel multi-premiat și ecologic, situat în Madeira, Portugalia și este licenţiat cu eticheta ecologică a UE încă din 2004. Hotelul a fost conceput pentru a se integra respectuos cu împrejurimile sale – creând un spaţiu care nu domină împrejurimile sale.

Datorită abordării sale active la problemele de mediu, Hotel Jardim Atlantico este o alegere ideală pentru cei care sunt în căutarea alegerii unei vacanțe prietenoase cu mediul. Printre multele caracteristici ale ecologiei prietenoase, sunt: salvator de apă în toate robinete, becuri eficiente energetic, echipamente de energie cu consum redus, propria zonă de epurare a apelor uzate și ventilație naturală în toate camerele.

Eco la Hotel Jardim Atlantico

Hotelul a fost în fruntea de ospitalităţii ecologice, deoarece a fost deschis în 1993 şi a pus în aplicare zeci de practici de zi cu zi concepute pentru a reduce impactul asupra mediului. El a câştigat 28 de premii la nivel mondial pentru politicile sale de mediu, inclusiv eticheta ecologică europeană, premiul Hotelul Biosferei și TUV Rheinland Ecohotel.

Toate ambalajele și deșeurile corespunzătoare sunt separate și trimise spre reciclare.

Hainele şi elementelor nedorite sunt lăsate hotelului de către oaspeţi sunt trimise la centrele de caritate.

Toate deșeurile organice sunt compostate şi folosite ca îngrăşământ în grădinile vegetale de plante medicinale şi plantaţiile de flori. Deşeurile alimentare sunt folosite la hrănirea animalelor din ferma locală. Piscina este tratată cu un produs ecologic, nu clor. Lenjeria de pat este schimbată o dată pe săptămână, prosoapele sunt schimbate la cerere.

http://www.academia.edu/1745544/Implementation_of_the_EU_Ecolabel_in_the_hotel_marketing_successfully

4. 30 hoteluri din Sardinia pun accentul pe eticheta ecologică

Pe 19 August (ANSA – Italia pe frunte canalului de ştiri şi a agenţiei de presă pentru ştiri naţionale şi internaţionale) – anunţa: 30 hoteluri din Sardinia au decis să se concentreze pe serviciile de înaltă calitate şi ecologice, de economisire a energiei, gestionarea eficientă a resurselor naturale şi folosirea produselor provenite numai din zonele din apropiere, datorită ShMILE 2, proiect promovat de agenţia locală “Real delle coste”, care promovează proiectele pentru protejarea zonelor de coastă. Parteneri în proiectul – care face parte din Marea Mediterană ENPI intersectarea cooperării frontiere (CBC) program 2007-2013, este centrul de servicii de companie din camera de comerţ din Cagliari şi un alte nouă întreprinderi lucrează în Franţa, Grecia, Tunisia, Egipt şi Iordania.

Toate cele șase țări implicate, lucrează pentru marca etichetei ecologice a UE, care atestă respectarea durabilității mediului ale hotelurilor, care urmăresc satisfacerea clienţilor, precum și raționalizarea și consumul, prin promovarea unei utilizări mai eficiente a energiei, apei, substanțelor chimice și prin limitarea producția de deșeuri.

Hotelurile care au decis să investească în eticheta ecologică a UE prin ShMILE proiect 2 vor fi prezentate la piața franceză Internatională – Resa Top programată la Paris, la 24 – 27 septembrie 2013. (ANSAmed)

http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/enpi/2013/08/19/30-Sardinian-hotels-focus-pro-environment-Eco-label_9173562.html

Hotels with the European Eco Label

The EU Ecolabel on Tourist Accommodation Service is the only ecological label certified by an independent and competent body and recognised across Europe. It contributes to answer to growing expectations from your guests and is a unique opportunity for you to launch an environmental approach.

We will present three touristic locations in Europe, which are different taking in consideration their accomodations facilities and the geographical area, but having in common the fact that all of them have fulfilled the requirements for the European Ecolabel certtification.

1. CAMPING KAMP KOREN – KOBARID, SLOVENIA

Kamp Koren (Kobarid, Slovenia) was the first Slovene camp that in 2011 fulfilled the required criteria for the acquirement of the European Ecolabel for the environment-friendly camp.

Due to the many years of striving eco-label towards nature-friendly tourism and ecological arrangements, they had no problems acquiring this certificate.

Everything in the camp is organised with regard to nature and the protection and care of natural resources.

They make sure that they use as many reusable containers as possible. For heating the water, they use the energy from renewable energy sources (solar cells), they save water, use rainwater for watering the plants, instead of environmentally harmful detergents they use natural, degradable cleaning agents (i.e. vinegar), they recycle and expect the same from their guests.

ECO chalets

The beautiful wooden houses on the terraces just a few steps away from the reception offer a luxurious stay on two levels with 100 square meters in total size. Each chalet accepts up to 6 persons (4 + 2), and in two of the chalets, pets are allowed.

http://www.dolina-soce.com/en/green_contents/green_accommodation/2012112816053551/

2. ADRIA HOTEL – PRAGUE, CZECH REPUBLIC

The hotel location being a few steps from the underground station and a tram stop along with the possibility of reaching the Old Town and the most beautiful Prague sights by way of a pleasant stroll enhances the attractiveness of the hotel. The Franciscan Garden offers our guests relaxation and a nice place to sit and admire the view of the impressive Church of Our Lady of the Snow.

In 2008 thanks to its efforts to be environmentally friendly the hotel as the first four star hotel in Prague received the highest award of the European Union for eco-hotels the EU “Flower” Eco-label. Thus it was acknowledged for a number of activities, which it carries out in aid of the environment, its employees as well as guests and deservedly obtained the title of green hotel. The Adria Hotel actively cares for its environs and organises many events to promote the improved environment both for its guests and Prague residents. The most popular of these are for example the opening of a spring on Petřín Hill as well as caring for the Franciscan Garden and Wenceslas Square.

http://www.adria.cz/en/about-hotel

3. JARDIM  ATLANTICO  HOTEL –  MADEIRA, PORTUGAL

Hotel Jardim Atlantico is a multi-award winning and eco-friendly hotel located in Madeira, Portugal and is EU Ecolabel licensed since 2004. The hotel has been designed to respectfully blend with its surroundings – creating a space which doesn’t dominate the landscape.

Due to its active approach to environmental issues, Hotel Jardim Atlantico makes an ideal choice for those who are looking for an eco-friendly holiday choice.

Amongst the many eco-friendly features are: water-savers in all the taps, energy efficient light bulbs, low-consumption energy equipment, their own waste-water treatment area and natural ventilation in all rooms.

 Eco at Hotel Jardim Atlantico

The hotel has been at the forefront of ecological hospitality since it opened in 1993, having implemented scores of everyday practices designed to reduce its environmental impact. It has won 28 global awards for its environmental policies, including the European Eco-label, Biosphere Hotel awards and TUV Rheinland Ecohotel.

All packaging and appropriate waste is separated and sent for recycling.

Clothes and unwanted items left at the hotel by guests are sent to local charities.

All organic waste is composted and used as fertilizer in the hotel’s own vegetable and herb gardens and flower beds. Food waste is fed to local farm animals. Swimming pool is treated with an organic product, not chlorine. Bed linen is changed once a week, towels are changed on request.

http://www.academia.edu/1745544/Implementation_of_the_EU_Ecolabel_in_the_hotel_marketing_successfully

4. 30 Sardinian hotels focus on pro-environment Eco label

On August 19th (ANSA – Italy’s leading newswire and press agency for national and international news) – announces:  Thirty hotels in Sardinia have decided to focus on high-quality and environmentally friendly services, by saving energy, efficiently managing natural resources and using products only coming from nearby areas thanks to the ShMILE 2 project promoted by local agency “Conservatoria delle coste” which promotes projects to safeguard the local coastline. Partners in the project – which is part of the Mediterranean ENPI Cross Border Cooperation (CBC) Programme 2007-2013 are the company services centre of the Chamber of Commerce in Cagliari and another nine enterprises working in France, Greece, Tunisia, Egypt and Jordan.

All six countries involved are working on the EU Ecolabel brand which certifies the respect of environmental sustainability of hotels which have to meet clients’ needs as well as rationalize consumption by promoting a more efficient use of energy, water, chemical substances and by limiting the production of waste.

Hotels that have decided to invest on EU Ecolabel through the ShMILE 2 project will be presented at the International French Market – Top Resa scheduled in Paris on September 24 – 27, 2013. (ANSAmed)

Хотели получили Европейската Екомаркировка

Европейската Екомаркировка по услуги за туристическо настаняване е единствената екомаркировка заверена от компетентен независим и признат в цяла Европа орган. Това помага да се отговори на нарастващите очаквания на своите гости и е уникална възможност за Вас да се подхожда към отрасъла съобразявайки се с околната среда.

  Представяме три туристически места в Европа, които са различни, като се вземат предвид всички удобства и географското разположение, като общото помежду им е че всички те отговарят на изискванията за Европейски сертификат за екомаркировка.

CAMPING KAMP KOREN – КОБАРИД, СЛОВЕНИЯ

Камп Корен (Кобарид, Словения) е първият словенски лагер, който през 2011 г. отговаря на критериите, необходими за Европейската Екомаркировка за екологичен лагер.

Благодарение на многогодишни усилия, за да отговарят на условията за екомаркировка за туризъм приятелски настроени към природата с екологични съоръжения, те са нямали проблеми при получаване на този сертификат.

В лагера, всичко е внимателно организирано, за да опазва и да се отнася грижовно към природата и природните ресурси.

Те гарантират, че използват възможно най-голямо количество контейнери за многократна употреба. За затопляне на водата, използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (слънчеви клетки), пести се вода с помощта на дъждовна вода изполсвана за поливане на растения, вместо вредни препарати, се използват естествени почистващи разградими агенти (например оцет), рециклира се и се очаква същото действие от своите гости.

ЕКО вили

Красиви дървени къщи на две нива  намиращи се само на няколко крачки от рецепцията, предлагат луксозен престой с общата площ от100 квадратни метра. Всяка вила поддържа капацитет до 6 души (4 +2), в две от вилите се допускат домашни любимци.

http://www.dolina-soce.com/en/green_contents/green_accommodation/2012112816053551/

ADRIA HOTEL – ПРАГА, ЧЕХИЯ

Хотелът се намира само на крачки от метростанция и трамвайна спирка, давайки възможността лесно да се достигне до стария град и красивите забележителности на Прага. Факта че дори в приятна разходка се стига до центъра, увеличава привлекателността на хотела. Францисканската Градина предлага на гостите си релаксираща обстановка и красиво място, където те могат да седнат и да се насладят на панорамна гледка на Църквата на Снежната Дева.

  През 2008 г., поради усилия си да бъде екологично чист хотел, първият четиризвезден хотел в Прага, получи най-високото отличие на Европейския Съюз екоетикет за еко-хотел “Flower”. По този начин, той е бил признат като „Зелен хотел“ покрай редица дейности за опазване на околната среда, както от страна на служителите си, така и от страна на  гостите си. Hotel Adria активно се грижи за околностите му и организира редица събития за насърчаване на подобряване на околната среда както за гостите си, така и за жителите на Прага. Най-популярните от тях са, например, поддържане на Хълма Петрин и грижите които полагат за Площада Wenceslas и Францисканската Градина.

http://www.adria.cz/en/about-hotel

JARDIM ATLANTICO HOTEL МАДЕЙРА, ПОРТУГАЛИЯ

Hotel Jardim Atlantico е спечелил многобройни награди и представлява екологичен хотел който се намира в Мадейра, Португалия. Лицензиран с екомаркировката на ЕС през 2004 година. Хотелът е проектиран да се интегрира с уважение към околната среда – заемайки пространство, което не доминира околностите му.

Благодарение на активен подход към проблемите на околната среда, хотел Jardim Atlantico е идеален избор за тези, които търсят екологично чист избор за почивка. Сред многото характеристики за екологически чисти са всички кранове за пестене на вода, енергийно ефективни крушки, ниско енергийно оборудване, налична система за пречистване на отпадъчни води и естествена вентилация във всички стаи.

Екологията в хотел Jardim Atlantico

Хотелът е в челните редици на „зеленото гостоприемство“, тъй като е открит през 1993 г. и е изпълнил десетки практики ежедневно, насочени към намаляване на въздействието върху околната среда. Той е спечелил 28 награди в световен мащаб за своите политики за околната среда, включително Европейската Екомаркировка, първият  биосферен хотел и TUV Rheinland Ecohotel.

Всички опаковки и правилно разделените отпадъци са изпратени за рециклиране.

Облеклата и други ненужни артикули са оставени от гостите на хотела за изпращане на благотворителни центрове.

Всички органични отпадъци се компостират и използват за наторяване в зеленчукови градини, билкови и цветни насаждения. Хранителните отпадъци се използва за хранене на местната ферма. Басейнът се третира с екологични продукти,  не хлор. Спалното бельо се сменя веднъж седмично, смяната на кърпи е при поискване.

http://www.academia.edu/1745544/Implementation_of_the_EU_Ecolabel_in_the_hotel_marketing_successfully

30 хотели от Срдиния акцентират вниманието си върху екомаркировката

На 19 август (ANSA – Италия обяви по водещите новинарски канали и агенции за национални и международни новини) 30 хотели в Сардиния, решили да се съсредоточи върху високо качество на услугите с екологична насоченост, икономия на енергия, ефективно управление на природните ресурси и използването на продукти само от близките райони, поради проекта ShMILE 2, подкрепен от местната агенция ““Real delle coste”, която насърчава проекти за защита на крайбрежните зони. Партньори по проекта – които са част от ENPI Средиземно Море пресича сътрудничество си с програмата (CBC) 2007-2013 е център на обслужване на компаниите в рамките на Търговската Камара на Каляри и девет други фирми, работещи във Франция, Гърция, Тунис, Египет и Йордания .

Всички шестте държави-участнички, които работят за пресъждането на ЕС за екомаркировка, удостоверяващи спазването на екологичната устойчивост на хотелите, целейки удовлетвореността на клиентите и оптимизиране и консумация чрез насърчаване на по-ефективно използване на енергията, водата, химикалите и ограничаване на обема на отпадъците.

Хотели, които са решили да инвестират в екомаркировката на ЕС по проекта „ShMILE 2“ ще бъдат представени на Международния френския панаир – Top Resa в Париж, насрочен за 24-27 септември 2013 година. (ANSAmed)

http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/enpi/2013/08/19/30-Sardinian-hotels-focus-pro-environment-Eco-label_9173562.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s