România are doar două organizaţii certificate EMAS


prepare-an-ems-iso-14001-easy-wi

[English version below]
[Българска версия]

În România, s-au acordat, până în prezent, trei înregistrări EMAS, mult sub media ţărilor europene, în care se regăsesc circa 6.000 de organizaţii certificate ecologic, a declarat, luni, în cadrul unei dezbateri pe teme de Mediu, Daniela Toma, consilier la Direcţia pentru Controlul Poluării şi Managementul Riscului din Ministerul Mediului.

“La ora actuală, două organizaţii din România s-au înregistrat în EMAS. Prima dintre acestea este Zona Metropolitană Oradea, urmată de Parohia Evanghelică Sibiu, cu două înregistrări EMAS. La nivel european, există 6.000 de organizaţii care au aderat la EMAS, supremaţia fiind deţinută de Austria, Germania şi Italia”, a menţionat Toma.

Potrivit consilierului din Ministerul Mediului, pe plan naţional există doi verificatori autorizaţi care acordă certificarea EMAS, respectiv Ştefania Sbîrcea (persoană fizică) şi SRAC CERT Bucureşti (persoană juridică).

În ceea ce priveşte eticheta verde, în România sunt certificate cu acest însemn două unităţi hoteliere (Hotel Saturn din staţiunea cu acelaşi nume şi Crowne Plaza din Bucureşti) şi compania de IT&C Maguay, pentru computerele portabile dezvoltate, conforma statisticii actuale, citată de Daniela Toma.

La sistemul EMAS, de certificare ecologică, pot adera toate organizaţiile (companie, corporaţie, firmă, autoritate sau instituţie, o parte sau o combinaţie a acestora, cu răspundere limitată sau cu orice alt statut juridic, publică sau privată, care are propria structură funcţională sau administrativă) care doresc să îşi îmbunătăţească performanţa de mediu.

În cazuri excepţionale, cea mai mică parte din structura unei organizaţii luată în considerare în scopul înregistrării EMAS poate fi mai mică decât un amplasament.

România a aderat la Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 761/2001 din 19 martie 2001, care permite participarea voluntară a organizaţiilor la schema comunitară de eco-management şi audit (EMAS), denumit Regulamentul EMAS.

EMAS este sistemul de management de mediu (SMM) folosit de Parlamentul European în conformitate cu standardele ISO14001:2004 şi cu Regulamentul CE.

În anul 2007, s-a realizat primul audit extern în urma căruia Parlamentul European a obţinut certificarea ISO 14001.2004 fiind acum înregistrat în cadrul EMAS la Bruxelles, Strasbourg şi Luxemburg.

Sursa: http://epochtimes-romania.com/news/romania-are-doua-organizatii-inregistrate-emas—63879

Romania has two EMAS registered organizations

Only three EMAS registrations have been granted so far in Romania , far below the average of European countries, which lists 6,000 certified organic organizations , said, Monday, in a debate on environmental issues , Daniela Toma, advisor to the Directorate for Pollution Control and Risk Management in the Ministry of Environment.

” Currently, two organizations in Romania were registered in EMAS. First is Oradea Metropolitan Area,  followed by Sibiu Lutheran Parish with two EMAS registration . In Europe  , there are 6,000 organizations joined the EMAS , the first place being held by Austria , Germany and Italy, ” said Toma .

According to the adviser of the Ministry of Environment , in Romania there are two authorized verifiers providing EMAS certification , named Stefania Sbîrcea (individual ) and SRAC CERT Bucharest ( company ) .

Regarding green label, in Romania are certified with this sign two hotel units ( Hotel Saturn in resort with the same name and Crowne Plaza in Bucharest ) and company IT & C Maguay for portable computers developed according to current statistics , quoted by Daniela Toma .

At the EMAS environmental certification may join any organization (company, corporation, firm , authority or institution, or part or combination thereof, limited liability or any other legal status , public or private, that has its own functional or administration ) who wish to improve their environmental performance .

In exceptional cases, the lower part of the structure of an organization considered to EMAS registration can be thiner than one site .

Romania joined the European Parliament and Council Regulation ( EC) no. 761/2001 of 19 March 2001 allowing voluntary participation by organizations in a Community eco-management and audit scheme ( EMAS) , called EMAS Regulation .

The EMAS environmental management system (EMS ) used by the European Parliament in compliance with ISO14001 : 2004 and CE Rules .

In 2007 , it realized the first external audit following which European  Parliament is now obtained ISO 14001.2004 EMAS registered in Brussels , Strasbourg and Luxembourg.

Source:  http://epochtimes-romania.com/news/romania-are-doua-organizatii-inregistrate-emas—63879

Румъния има две организации регистрирани по EMAS

 

В Румъния са получили до сега три EMAS регистрации, далеч под средното за европейските страни, в който са изброени 6000 сертифицирани биологични организации, заяви в понеделник, по време на разискванията по въпросите на околната среда, Даниела Томас, съветник на дирекция за контрол на замърсяването и управление на риска в Министерството на Околната Среда .
“В момента две организации в Румъния са регистрирани в EMAS. Първи са промишлената зона на град Орадя, последвани област Лютеранската Парохия в Сибиу – с две EMAS регистрации.

На Европейско равнище има 6000 организации, присъединили се към EMAS. Първенството се държи от Австрия, Германия и Италия “, каза Томас .

Според съветника на Министерството на околната среда на национално ниво има двама упълномощени проверяващи по EMAS, предоставящи сертифициране, а именно Стефани Сбърча (индивидуално ) и SRAC CERT Букурещ ( юридически) .

Относно екомаркировката в Румъния са сертифицирани с този знак две хотелски единици ( Hotel Saturn курорт със същото име и Crowne Plaza в Букурещ ) и компанията IT & C Maguay за преносими компютри, разработени според статистиката ток, цитиран от Daniela Thomas.

Към екологичното сертифициране EMAS може да се присъедини всяка организация с ограничена отговорност или друг правен статут (фирма, корпорация, орган или институция, част или комбинация от тях , публичен или частен, който разполага със собствена функционална или административна уредба), желаещи да подобрят своите екологични показатели .

В изключителни случаи, по-ниската част от структурата на една организация счита за EMAS регистрация може да бъде повече от едно място .

Румъния се присъедини към Европейския парламент и Съвета на Регламент (ЕО ) № . 761/2001 от 19 март 2001 г. за допускане на доброволно участие на организации в Схемата на Общността за управление и одитиране ( EMAS) , наречен EMAS регламент.

Управлението на околната среда – EMAS система (EMS) е използван от Европейския парламент в съответствие с ISO14001 : 2004 и CE правилник .

През 2007 г. той провежда първият външен одит, който Парламентът вече е получил ISO 14001.2004 EMAS регистрирани в Брюксел, Страсбург и Люксембург.

http://epochtimes-romania.com/news/romania-are-doua-organizatii-inregistrate-emas—63879

 

One thought on “România are doar două organizaţii certificate EMAS

  1. Este foarte corect ca Parlamentul European a obtinut certificarea ISO 14001 inainte de a o solicita ca cerinta obligatorie agentilor economici europeni cu business-rui care pot influenta sau afecta mediul inconjurator.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s