Conferința de încheiere a proiectului “Creșterea conștientizării clusterului de turism transfrontalier asupra managementului și protecției mediului”


[English version below]
[Българска версия]

Pe data de 9 octombrie 2013, în Dobrich – Bulgaria, a avut loc conferința finală a proiectului “Creșterea conștientizării clusterului de turism transfrontalier asupra managementului și protecției mediului”. Acesta a fost implementat de către trei organizații partenere, și anume: Camera de Comerț și Industrie Dobrich ca partener principal, Institutul European pentru Turism Cultural EUREKA, Dobrich și ONG Mare Nostrum, Constanța.

IMG_1643

Proiectul s-a desfășurat pe parcursul a 18 luni, din data de 21 aprilie 2012 până pe data de 20 octombrie 2013 și a avut ca obiective: promovarea utilizării sustenabile a resurselor naturale ale regiun

ii transfrontaliere Constanța – Dobrich, creșterea conștientizării clusterului de turism și a consumatorului de servicii turistice în regiunile Dobrich și Constanța despre nevoia unei utilizări sustenabile a resurselor naturale, prezentarea metodelor și sistemelor de management și protecția mediului (EMAS și Ecolabel).

Principalele grupuri țintă ale proiectului sunt agenții economici ce activează în domeniul turistic, autoritățile locale, ONG-urile și consumatorii de produse și servicii turistice din regiunea transfrontalieră Constanța – Dobrich.

Este bine să vedem că, deşi de cele mai multe ori importanţa unor astfel de proiecte este subestimată, membrii ai grupului ţintă din regiunea menţionată, au dat dovadă de interes prin participarea la acest proiect şi îşi exprimă intenţia sau înclinaţia către astfel de activităţi pe viitor. În acest mod, aceștia susţin atât competitivitatea şi eficienţa în activităţile turistice, cât şi protecţia mediului, punând bazele unei dezvoltări economice durabile, care avantajează toate părţile implicate.

Pe parcursul proiectului au fost difuzate materiale de conştientizare, dedicate problemelor de mediu, schimbărilor climatice și practicilor de succes în alte ţări europene, de către cele 3 organizaţii partenere cu ajutor de la Asociaţia Bulgară de hoteluri şi restaurante pentru nord-estul Bulgariei.

11

O sursă importantă de informaţii cu privire la protecţia mediului şi combaterea schimbărilor climatice este “Portalul Web Verde”. Scopul său principal este de a informa grupul de turism cu privire la metodele şi sistemele de gestionare a impactului asupra mediului. Mai mult decât atât, acesta promovează toate oportunităţile pentru eco-turism în regiune, practici şi iniţiative de grup turistic a regiunii transfrontaliere verzi.

Mai mult, în portalul web verde sunt promovate Eticheta Ecologică Europeană şi EMAS (certificate pentru managementul de mediu la standarde europene). O caracteristică a portalului care contribuie enorm la mediatizarea şi utilizarea în masă a portalului este faptul că informaţiile sunt prezentate în limba română, bulgară şi engleză.

Promovarea intensivă a acestor practici orientate către protecţia mediului este cu atât mai necesară cu cât piaţa, pe care agenţii economici din turism activează, devine din ce în ce mai dificilă şi mai fluctuantă, crescând astfel importanţa utilizării resurselor în mod cât mai eficient, îmbunătățind randamentul exploatării resurselor disponibile, prin scăderea costurilor pentru a permite obţinerea unui avantaj competitiv cât mai semnificativ, fie aplicând o scădere a costurilor, fie prin menţinerea nivelului acestora pentru a asigura o marjă de profit cât mai crescută.

Proiectul a aplicat o abordare inovatoare de învăţare şi creştere a gradului de conştientizare asupra problemelor de mediu, stabilind chiar o reţea ECO tranfrontalieră ce include IMM-uri, tour-operatori, înterprinderi ale industriei uşoare, dar și furnizori de bunuri şi servicii pentru turism.

Această reţea este menită să încurajeze, nu numai practicile eco-friendly ci şi colaborarea generală între agenţii economici înscrişi pentru oferirea unor servicii şi produse cât mai agreabile pentru consumatorul final. Reţeaua conţine o bază de date electronică şi sprijină comunicarea între membrii săi în activităţile întreprinse.

Comunicarea între agenţii economici din această reţea poate duce la importante parteneriate şi schimburi de practici manageriale eficiente, de care să beneficieze toate părţile implicate.

 În concluzie, un astfel de proiect, dincolo de faptul că este încurajat de autorităţile europene şi justificat de raţionamente economice, ecologice şi sociale, nu poate aduce decât câştig celor care doresc să se implice şi cu puţin noroc pe viitor vom vedea cât mai multe iniţiative de acest fel în România, Bulgaria şi nu numai.

12

Closing conference of the European project ‘IMPROVED AWARENESS OF THE CROSS-BORDER TOURISM CLUSTER ON ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND PROTECTION’

On the 9th October 2013, in Dobrich, Bulgaria, took place the closing conference of the “Rainsing awareness of cross-border tourism cluster on management and environmental protection” project. This was implemented by three partner organizations, namely: the Chamber of Commerce and Industry, Dobrich, as lead partner, the European Institute for Cultural Tourism EUREKA, Dobrich, and Mare Nostrum, Constanta.

The project lasted for 18 months, from 21st April 2012 until 20th October 2013 and had the following objectives: promoting sustainable use of natural resources of the cross-border region Constanta – Dobrich, raising awareness of tourism cluster and consumer of tourist services in the regions of Dobrich and Constanta regarding the need for sustainable use of natural resources, presentation methods and systems of management and environmental  protection (EMAS and Ecolabel).

The main target groups of the project are economic agents operating in the tourism sector, local authorities, NGOs and consumers of tourism products and services in the cross-border region Constanta – Dobrich.

 It is good to see that, although the importance of such projects is often underestimated, the members of the target group from the mentioned region have shown interest in participating in this project and have expressed their intention or inclination to such activities in the future .

In this way, they maintain both their competitiveness and efficiency in tourism activities and environmental protection, laying the foundation for sustainable economic growth which benefit all parties involved.

During the project, awareness materials dedicated to environmental issues, climate change and successful practices in other European countries were distributed by the three partner organizations, with help from Bulgarian hotels and restaurants Association for northeastern Bulgaria.

 An important source of information on environmental protection and climate change control is “Green Web Portal”. Its main purpose is to inform the tourism group on methods and systems for managing environmental impact. Moreover, it promotes all the opportunities for eco-tourism in the region, the practices and the tourist group initiatives of the green cross-border region.

 Furthermore, through the green web portal are promoted the European Ecolabel and the EMAS (Environmental Management certificates at European standards).

 A feature of the portal that is contributing enormously to the promoting in mass media and the mass use of the portal is that the  information provided is presented in Romanian, Bulgarian and English.

Intensive promotion of these practices oriented towards environmental protection is even more necessary as the market, on which economic agents in the tourism sector are operating, is becoming increasingly more difficult and more fluctuating, thus increasing the importance of using resources in the most efficient way, improving the efficiency of the available resources exploitation by reducing costs for obtaining the most  significant competitive advantage possible, either by applying a cost reduction or by maintaining it to ensure a profit margin as high as possible.

The project applied an innovative approach to learning and growing awareness of the environmental issues, even established an ECO cross-border network, which includes SMEs, tour operators, ventures of the light industry, but also suppliers of goods and tourism services.

This network is designed to encourage not only the eco-friendly practices, but also the general collaboration between the registered economic agents for the provision of the most enjoyable services and products possible to the final consumer. The network contains an electronic database and supports communication among its members in the activities undertaken.

Communication between economic agents in the network could result in important partnerships and exchanges of effective management practices, for the benefit of all parties involved.

 In conclusion, such a project, beyond the fact that is encouraged by the European authorities and justified by economic, environmental and social reasons,  can only bring profit to those who want to get involved and hopefully, in the future, we will see as many initiatives of this kind in Romania, Bulgaria and beyond.

Kонференция по поворд закриването на проекта „Повишаване на осведомеността на трансграничния туристически клъстер относно управлението и опазването на околната среда“

На 9 октомври 2013 г. в Добрич, България , се проведе заключителната конференция по проекта “Повишаване на осведомеността на трансграничния туристически клъстер относно управлението и опазването на околната среда”. Проектът е изпълнен от три партньорски организации, т.е. Търговско-промишлената Палата Добрич като водещ партньор , Европейският институт за културен туризъм EUREKA от гр. Добрич и  НПО
„Mare Nostrum“ , Констанца.

Проектът започващ на 21 април 2012 г. до 20 октомври, 2013 продължи 18 месеца и има следните цели: насърчаване на устойчивото използване на природните ресурси в трансграничния регион Констанца – Добрич, повишена осведоменост на туристическия клъстер и на самите потребители на туристическите услуги в рамките на област Добрич и Констанца за необходимостта от устойчиво използване на природните ресурси, презентации и методи на защита, управление и опазване на околната среда (EMAS и екомаркировката) .

Основните целеви групи на проекта са икономическите субекти, работещи в сектора на туризма, авторитетни местни неправителствени организации и на потребителите на туристически продукти и услуги в трансграничния регион Констанца – Добрич.
Добре е да се види и осъзнае важността на тези проекти без да се подценява от членовете на целевата група в посочения регион, да се увеличи интереса към участие в този проект и намерението им или склонност към подобни дейности в бъдеще.
По този начин, те запазват своята конкурентоспособност и ефективност на туристическите дейности и опазват околната среда, поставят основите на устойчив икономически растеж, който е от полза за всички участващи страни.

По време на проекта,  с помощта на от трите партньорски организации и Българската асоциация на хотелите и ресторантите от Североизточна България, бяха раздадени информационни материали, посветени на проблемите на околната среда, изменението на климата и успешни практики в други европейски държави.

Важен източник на информация за опазването на околната среда и изменението на климата е “Зеления Web – портал”. Неговата основна цел е да предоставя информация за методи и системи за управление и въздействие върху околната среда. Освен това той насърчава възможностите за еко-туризъм в региона, туристически групови практики и “зелени” инициативи в трансграничния регион.
Чрез “Зеления Web – портал” се популяризират Европейската екомаркировка и EMAS ( управление на околната среда сертифицирано по европейските стандарти ) .
Отличителна черта на портала идва от значимостта си като средство за масово информиране и че, предоставя информация на румънски, български и английски език.
Интензивно популяризиране на тези практики, ориентирани към опазването на околната среда е още по-необходимо, тъй като пазара който дава възможност за развитие на туристическия бизнес става все по-труден и променлив, увеличава се значението на използването на ресурси по най-ефективен начин, подобрявава се ефективността при използване на наличните ресурси чрез намаляване на разходите за получаването им. Това дава значително конкурентно предимство и осигуряване на по-висока норма на печалбата.

Проектът прилага иновативен подход към обучението и нарастващото осъзнаване на проблемите на околната среда, създаде се и трансгранична ЕКО мрежа включваща малки и средни предприятия, туроператори, има и предприятия от леката промишленост и доставчици на стоки и услуги за туристическия сектор.
Тази мрежа е създадена да насърчава не само екологични цели, но касае и  сътрудничеството между предприятията, регистрирани за предоставяне на услуги и продукти на крайния потребител. Мрежата съдържа електронна база данни и осигурява комуникация между членовете си за предприетите действия.
Комуникацията между икономическите агенти в мрежата може да доведе до значителни партньорства и обмен на ефективни практики за управление в полза на всичките заинтересовани страни.

В заключение, такъв проект , освен че е окуражен от европейските власти и оправдан от икономически причини е екологичен и социален, може да донесе само полза за тези, които искат да се включат. Да се надяваме за в бъдеще да видим още повече инициативи от този род в Румъния, България и извън тях.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s