Hoteluri certificate EMAS în Mallorca


[English version below]
[Българска версия]

Hotelul Mallorca Palace

Situat pe coasta estică a insulei Mallorca, hotelul se bucură de o frumoasă locație în golfulețul Sa Coma, la jumătatea distanței între stațiunile mediteraneene Cala Millor și Porto Cristo. Acest hotel de înălțime joasă a fost construit în stil mallorcan, folosind elemente tradiționale ca lemn și gresie. Cazarea cuprinde 99 camere duble de lux și 15 apartamente senior, toate cu aer condiționat. Decorațiunile interioare ale spațiilor comune și ale camerelor sunt bazate pe caracteristici tradiționale și moderne. Picturi ale unor cunoscuți artiști mallorcani sunt expuse de-a lungul splendidelor vitralii,  ce au fost manufacturate în stilul tradițional al insulei.

mallorca-palace

POLITICA DE MEDIU

Fiind certificat EMAS din 2004, hotelul Mallorca Palace, localizat în aria turistică în Mallorca, și-a luat angajamentul de a dezvolta în mod continuu activitățile sale ca locație turistică, respectând mediul înconjurător și micșorând acele activități ce ar putea apărea în imediata vecinătate a ecosistemelor. Cu această promisiune, vor să contribuie la o dezvoltare durabilă a insulei și să fie cunoscuți pe toate piețele de radiodifuziune ca o destinație ce respectă mediul.

Pentru a își duce la bun sfârșit angajamentul privind politica de mediu, ei  plănuiesc să îndeplinească următoarele OBIECTIVE:

 1. Identificarea activităților zilnice ale hotelului ce ar putea avea un impact negativ asupra mediului, și să modifice și să controleze asemenea activități reducându-le la maxim
 2. Obținerea protecția mediului ca unul din patametri și să studieze perioada de timp în care se poate începe o nouă activitate sau serviciu la hotel
 3. Să crească conștientizarea între angajații hotelului astfel încât fiecare să poată contribui la conservarea mediului, obținând prin munca lor direcții, astfel încât acestea să nu genereze reziduuri nocive care să fie tratate inadecvat, sau să aibă un impact negativ asupra împrejurimilor
 4. Să execute regulamentările legale de mediu și să facă referință la activități ce se pot dezvolta, mereu când este posibil, dacă ele ar contribui la un beneficiu suplimentar către măsurile de mediu ale hotelului
 5. Să informeze și să formeze materiale de mediu în toate zonele legate de activitățile hotelului, angajați, clienți, furnizori etc., având drept scop ca ei să se simtă implicați în conservarea mediului
 6. Să informeze clienții hotelului despre parcurile naturale și ariile protejate, acelea care sunt situate în apropiere de hotel, pentru ca ei să știe și să colaboreze la conservarea lor
 7. O colaborare completă cu proiectul ”Rețeaua de hoteluri sustenabile” a Guvernului Balearic, din care suntem parte, pentru că credem că acesta ar fi un bun început de a face în industria hotelieră mallorcană o avangardă în conservarea și reformele privind mediul.

Cu această declarație și îndeplinirea consecventă a obiectivelor ce reies, hotelul își propune să câștige o îmbunătățire continuă a managementului impactului pe care activitatea sa îl are asupra mediului și prin asta aducând o mică contribuție ce va ajuta ca într-un viitor apropiat insula Mallorca să fie cunoscută internațional ca un loc unde oamenii și industriile respectă mediul, care reprezintă cel mai de preț patrimoniu, de care trebuie să avem grijă pentru beneficiul nostru și a acelora care vor să ne viziteze și să conserve insula și de asemenea pentru toate generațiile ce au dreptul să găsească un mediu înconjurător în bune condiții și suficiente resurse naturale.

Sursa: http://www.mallorcapalace.com/en/pol-tica-medioambiental.html

HOTELURILE PALMIRA

Creșterea conștientizarea asupra protecției mediului în rândul clienților și furnizorilor

Palmira hotels

Hotelurile Palmira (3 hoteluri) localizate în Peguera, în vestul insulei Mallorca, unde peisajul este variat și mereu atractiv, este una din alegerile de top ale celor ce își fac vacanțele în Europa. Peguera are plaje, faleze și pasarele, de asemenea un număr mare de magazine, baruri, restaurante și cluburi, așadar vei găsi tot ce îți dorești pentru a-ți face vacanța o bucurie. Hotelurile se află la câteva minute de Palma și aeroport.

Hotelurile Palmira, în angajamentul constant pentru a respecta mediul, și-au evaluat și îmbunătățit de-a lungul anilor comportamentul față de mediu și lucrează în continuare la măsuri pentru a reduce impactul asupra mediului.

Două dintre hoteluri (Beach și Cormoran), au inițiat procesul de elaborare, implementare, mentenanță și evaluare a unui sistem de management în conformitate cu standardul european EMAS 196/2006.

Pentru a îmbunătăți politicile de mediu, acestea au introdus o competiție, pentru cea mai bună idee de îmbunătățire a mediului: în fiecare an se organizează un concurs, cu recompensă pentru acele oferte ce îi pot ajuta să realizeze îmbunătățiri în ceea ce privește mediul înconjurător.

Acest premiu a fost acordat pentru instalarea în 2008 a unui sistem de economisire a apei (Wasaco) în camere și în restul locurilor din hotel. Folosirea la robinete a sistemului mai sus menționat reduce debitul de apă fără ca utilizatorul să sesizeze o reducere a confortului sau a calității apei. Premiul a fost revendicat de către Societatea Suedeză pentru Protecția Naturii, pentru contribuția sa la o dezvoltare durabilă.

OBIECTIVELE pe care s-au angajat să le realizeze pentru o conservare și un mai bun management al mediului sunt:

 • Să actualizeze în mod continuu politicile și întregul program, evaluând sistematic impactul asupra mediului al activităților hoteulurilor noastre și posibilitatea de a îl reduce, căutând îmbunătățirea constantă a departamentului de mediu;
 • Să aloce resursele necesare pentru îmbunătățirea continuă a sistemului  de management;
 • Să fixeze obiective și scopuri, ca de exemplu realizând audite interne și externe, pentru a garanta mentenanța sistemului de management și a contribui la conservarea mediului;
 • Să promoveze eficiența energetică, reducând pe cât de mult posibil consumul energiei și resursele neregenerabile;
 • Implementarea măsurilor de acțiune, control și prevenție/corectare, pentru a diminua impactul asupra mediului, minimizând consumul resurselor naturale și a materiilor prime și gestionând într-un mod adecvat aspectele de mediu;
 • Folosind solul cu prevenția contaminării lui și a impactului asupra sa;
 • Să formeze, să sensibilizeze și să crească conștientizarea între angajați despre importanta lor colaborare și participare la managementul hotelului și la respectarea mediului înconjurător, să obțină implicarea lor activă în proiect și să favorizeze realizarea obiectivelor propuse – toate astea prin munca de echipă;
 • Se caută cooperarea cu clienții în protecția mediului, oferindu-le informații despre acțiunile ce sunt efectuate în hoteluri;
 • Implicând furnizorii și subcontractanții în adoptarea standardelor de calitate și mediu, și de asemenea în utilizarea produselor etichetate ecologic;
 • Controlând utilizarea produselor nocive pentru mediu.

Sursa: http://www.palmirahotels.com/

     EMAS CERTIFIED HOTELS IN MALLORCA

 

MALLORCA PALACE  HOTEL

Situated on the east coast of Mallorca island, the hotel enjoys a beautiful location on Sa Coma cove, halfway between the Mediterranean seaside resorts of Cala Millor and Porto Cristo. This select low rise hotel was built in Majorcan style, using traditional elements such as wood and tiles. Accommodation comprises 99 luxury double rooms and 15 senior suites, all fully air conditioned. The interior decoration of the common areas and rooms is based on traditional and modern features. Paintings of well-known Majorcan artists hang alongside splendid glass light, which have been handmade in the traditional island style.

ENVIRONMENT POLICY

Being EMAS certified since 2004, The Hotel Mallorca Palace, located in a tourist  area in Majorca is committed to develop continuously its activity as touristic resort, respecting the environment and minimizing such activity that may occur surrounding the ecosystems. With such commitment we want to contribute towards the sustainable development of our island and to be known as a respectful destination with the environment in all the broadcasting markets.

In order to carry out our commitment with the environment policy, we plan to carry out the following OBJECTIVES.

1) Identify the daily activity of  the hotel that can impact negatively with the environment, and to modify and control such activity reducing it to the maximum.

2) Obtain environment protection as one of the parameters and to study the time to start a new activity or service in the hotel.

3) To raise awareness amongst all hotel staff so that each one can contribute to preserve the environment, obtaining with their work guidelines so that these will help not to generate harmful residues improperly treated, or those who negatively impact in our surroundings.

4) To carry out the legal environment regulations and to make reference of such activities that may develop, always when possible and always when they contribute to a additional benefit towards the hotels environment measures.

5) To inform and to form environment material in all areas related with the hotels activities, staff, clients, suppliers, etc, with all the aim that they feel involved with the conservation of the surroundings.

6) Inform hotel clients of the natural parks and protected areas, those that are situated nearby surroundings, so that they know and collaborate in their preservation.

7) Full collaboration with the Balearic Government’s “Sustainable Hotels Network” project,  in which we are part of, because we believe that it could be a good start to make the Majorcan hotel industry a vanguard in the preservation and reforms of the environment.

With this declaration and the consequent acquisition of the objectives that may reflect, we aim to gain a continuously improvement towards the management of the environmental impacts that our activity has and by this making our small contribution which will help that in a nearby future  our island will be known internationally as a place where people and industries respect the environment, which is our most precious patrimony, which we have to look after for our own benefit and for all those people that want to visit us and enjoy and preserve the island and also for all generations that have rights to find an environment in good conditions and sufficient natural resources.

http://www.mallorcapalace.com/en/pol-tica-medioambiental.html

PALMIRA HOTELS – raising awareness on environmental protection among clients and providers

Palmira Hotels, located in Peguera, in the west of the Island of Mallorca, where the scenery is varied and ever-attractive, is one of the top choices of European holiday makers. Peguera has beaches, marinas and walkways. An endless number of shops, bars, restaurants and clubs means you will be able to find everything that makes your holiday especially enjoyable for you, and only a few minutes from Palma and the airport.

Palmira Hotels, in its constant commitment with respecting the environment, took ages to evaluate, improve its environmental behavior and working on measures to reduce the environmental impacts from the hotels running.

Two of the hotels (Beach and Cormorán), initiated the process of elaboration, implementation, maintenance and evaluation of a Management System according with the european standard EMAS nº 196/2006.

In order to improve the environmental policies, we have introduced a competition, for the best idea of Environmental improvement: In Palmira Hotels we want to constantly raise awareness for the care for the environment, for it every year we realize a contest to reward those offers that could help us to realize environmental improvements.

The prize has been granted by the installation in the year 2008 of a system of water saving (Wasaco) in the rooms and rest of facilities of the hotel. The use of the above mentioned system in faucets reduces the water wealth without the user perceives a reduction of comfort or water quality. It has been granted by The Swedish Society for the Protection of the Nature, by his contribution to a sustainable development.

The objectives we’ve engaged to realize for a better environmental management and conservation are:

 • To continuously update the policies and the entire program, evaluating systematically the environmental impact of the activities of our hotels and the possibility in reducing it, looking for the constant improvement of our environmental department;
 • Assign the necessary resources for the continuous improvement of our management system;
 • Setting environmental objectives and goals, for example realizing intern and extern audits, in order to guarantee the maintenance of the management system and contribute to environment conservancy;
 • Promote the energetic efficiency, reducing as much as possible the consumption of energy and non-renewable resources;
 • Implementing action, control and prevention/correction measures, to diminish the environmental impact, minimizing the consumption of natural resources and raw materials and managing in a adequate way the environment aspects;
 • Utilizing the soil with prevention of its contamination and the impacts of its environment;
 • Form, sensitize and raise awareness among the employees about their important collaboration and participation in the management of the hotel and the respect for the environment, to obtain their active implication in the project and favor the achievement of the proposed objectives – all this through teamwork;
 • Searching the cooperation with our clients in the environmental protection, offering them information about the actions that are performed in our hotels;
 • Implying our suppliers and subcontractors in the adoption of quality and environment standards, as well as using eco-labeled products;
 • Controlling the use of products which are harmful for the environment.

http://www.palmirahotels.com/es/medioambiente.php

http://www.palmirahotels.com/images/BEACH2011.pdf

Mallorca Palace Hotel

Намиращ се на източния бряг на остров Майорка, хотелът се радва на прекрасно местоположение в заливчето Са Кома, по средата между средиземноморските курорти на Кала Милор и Порто Кристо. Този хотел е от типа ниско строителство в стил „Майорка“, като при строителството му са използвани традиционни елементи от дърво и теракота. Капацитетът за настаняване включва 99 луксозни двойни стаи и 15 апартамента, всички те оборудвани с климатик. Интериорът на общите части и стаите е базиран на традиционни и съвременни орнаменти. Картини на известни художници от Майорка са изложени сред прекрасните стъклописи, които са произведени в традиционния стил на острова.

ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА

Сертифициран по EMAS от 2004 г., Mallorca Palace Hotel е разположен в туристическата зона на остров Майорка и се ангажира непрекъснато да развива дейността си като туристическа дестинация, опазвайки околната среда и намалявайки неблагоприятните дейности за екосистемите, които могат да възникнат в непосредствена близост. С това обещание искаме да допринесем за устойчивото развитие на острова и с това да станем известни на всички туристически пазари като дестинация, загрижена в опазването на околната среда.

За да се извърши ангажимента, поет към политиката за опазване на околната среда, ние планираме да постигнем следните ЦЕЛИ :

1. Идентификация на ежедневните дейности на хотела, които могат да има отрицателно въздействие върху околната среда, както и да се променят и контролират тези дейности, с цел намаляването на дейността им.
2. Опазването на околната среда като един от параметрите и определяне на времето в което може да започне нова дейност или услуга в хотела.
3. Повищаване осведомеността сред хотелските служители, така че те да допринасят за опазването на околната среда, а също и да не произвеждат вредни отпадъци, които да имат отрицателно въздействие върху околната среда
4. Прилагане на екологични закони и разпоредби и мерки, отнасящи се за дейности, които могат да бъдат развивани, така че да допринесат за по-нататъшни ползи за околната среда на хотела.
5. Обучение на служители, клиенти и доставчици и тяхното информиране по екологични теми във всички области, свързани с дейността на хотела, с цел да се чувстват ангажирани в опазването на околната среда.
6. Информиране на гостите на хотела за природните паркове и защитените територии, които се намират в близост до хотела, за да бъдат запознати и да работят за опазването им.
7. Пълно сътрудничество с правителстовото на Балеарските острови, защото вярваме, че това е добър старт в индустрията на гостоприемството и на преден план – в опазването на околната среда на Майорка.

С това свое становище и последователни цели за изпълнение, ние се стремим да получим постоянно подобряване на управлението на въздействието на нашите дейности върху околната среда и да допринесем за това, тъй като нашият остров е известен в международен план като място, където хората и околната среда са в хармония. А това е най-ценното наследство, което ние трябва да съхраним за всички поколения.

http://www.mallorcapalace.com/en/pol-tica-medioambiental.html

 ХОТЕЛИ PALMIRA – повишаване на осведомеността за опазване на околната среда сред клиенти и доставчици

Palmira хотели (3 хотела), са разположени в Paguera, в западната част на Майорка, където природата е много разнообразна и винаги привлекателна. Това е един от най-добрите възможности за избор на тези, които избират за своята ваканция Европа.

В Paguera има плажове, скали и мостове, а също и доста магазини, барове, ресторанти и клубове, така че гостите ще намерят всичко, с което да направят почивката си с радост.

Хотелите се намира само на няколко минути от столицата Палма и летището.
Palmira хотели имат постоянен ангажимент към опазването на околната среда, извършват оценки и доста подобрения през годините към околната среда, а също работят и по по-нататъшни мерки за намаляване на въздействието върху околната среда.

Два от хотелите – Beach и Корморан, инициират разработването, внедряването, поддръжката и оценката на системата за управление, в съответствие с европейските стандарти EMAS 196/2006 на .
За подобряване на политиката за запазване на околната среда, ние организирахме конкурс за най-добрата идея за подобряване на околната среда: В хотели Palmira искаме да повишим осведомеността и постоянно да се грижим за околната среда, така че всяка година да имаме конкурс и награди за най-добрите сделки, които ще ни помогнат да направим различни подобрения.
Наградата от 2008 г. е споразумение, предвиждащо изграждането на система за пестене на вода (Wasaco) в помещения и места, част на хотела. Използването на гореспоменатите смесителни системи води до автоматично намаляване на потока на водата, комфорт и забележителен спад в количеството на използваната вода. Наградата бе обявена от шведското дружество за защита на природата и е за принос към устойчивото развитие .

Ангажиментите, които сме поели за по-доброто опазване и управление на околната среда са:
• непрекъснато актуализиране на политиките и цялата програма за систематична оценка на въздействието върху околната среда на нашата дейност и възможността на хотелите да го намали;
• отделяне на средства за непрекъснато подобряване на нашата система за управление ;
• определяне на цели и задачи, като изпълнение вътрешни и външни одити, за да се гарантира системата за управление на поддръжката и да се допринесе за опазване на околната среда ;
• насърчаване на енергийната ефективност, доколкото е възможно, чрез намаляване на потреблението на енергия от невъзобновяеми източници ;
• Прилагане на мерки за действие, контрол и превенция /корекция за свеждане до минимум въздействието върху околната среда/ като намаляване потреблението на природни ресурси и суровини и управление на подходящи въпроси на околната среда ;
• Използване на предотвратяването на замърсяване на почвата и нейното въздействие ;
• Повишаване образоваността и осведомеността на служителите за значението на тяхното сътрудничество и участието им в управлението на хотели и спазването на екологичните стандарти, с цел активното им участие в проекта, както и за постигане на целите – всичко това чрез работа в екип;
• търсене на сътрудничество с нашите клиенти в околната среда, като им предоставяме информация за действията , които се извършват в нашите хотели ;
• Ангажиране на доставчиците и подизпълнителите да приемат качествени и екологични стандарти , както и използването на продукти с екомаркировка ;
• Контрол на използването на вредни за околната среда продукти.

  http://www.palmirahotels.com/es/medioambiente.php

  http://www.palmirahotels.com/images/BEACH2011.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s